HomeActueelGelijke vissers gelijke kappen

Gelijke vissers gelijke kappen

Publicatiedatum: 4 apr. 2018

Het debat over het visserijbeleid werd vandaag afgerond met het indienen van moties. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop diende twee moties in om de situatie voor de Nederlandse vissers te verbeteren.

Een motie waarin hij de regering vraagt om ervoor te zorgen dat binnenlandse en buitenlandse kotters door de verschillende Europese inspectieautoriteiten gelijk behandeld worden. Het mag niet zo zijn dat de NVWA iedereen even streng controleert, terwijl buitenlandse toezichthouders hun ‘eigen’ vissers laten gaan en het vizier richten op Nederlandse kotters.

De andere motie gaat over de IJsselmeervisserij. De SGP wil dat een koude sanering als gevolg van onwerkbare Natura 2000 regels voorkomen wordt. De SGP wil dat ingezet wordt op een werkbaar beheerssysteem in combinatie met warme sanering.


Motie aanlandplicht

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de handhaving van Europese visserijregels, en in het bijzonder de aanlandplicht, af te stemmen op de handhaving zoals die door andere lidstaten in de praktijk wordt uitgevoerd, en zich in te zetten voor Europese afstemming en gelijke behandeling van binnenlandse en buitenlandse kotters door de inspectieautoriteiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop


Motie IJsselmeervisserij

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering zich in te zetten voor toekomstbestendige IJsselmeervisserij door samen met betrokken provincies werk te maken van een werkbaar beheerssysteem in combinatie met warme sanering, en in de tussentijd onder voorwaarden ruimte te bieden door bijvoorbeeld voortzetting van plan B met aanscherping van de handhaving en zo nodig aanvullende maatregelen, of door invoering van minimummaten;

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop