HomeActueelVan Goede Vrijdag naar Paaszondag

Van Goede Vrijdag naar Paaszondag

Publicatiedatum: 19 apr. 2019

Kees van der Staaij wenst iedereen rijk gezegende dagen toe waarin het Paasevangelie een levende werkelijkheid mag worden! Lees hieronder zijn boodschap.

Vandaag komt er een einde aan de lijdensweken. De weken waarin iedereen heeft stil kunnen staan bij het onvoorstelbaar zware lijden van Christus. Een lijdensweg die uitliep op Golgotha, de heuvel vlakbij Jeruzalem waar Gods Zoon door mensenhanden is gekruisigd.

Vandaag is het Goede Vrijdag. De dag waarop Gods liefde en genade voor zondaren het pijnlijkst zichtbaar werd. De dag waarop de haat van mensen tegen God het gruwelijkst tot uitdrukking kwam.

Ook dit jaar staan we daar bij stil. Voor mij is de kruisdood van de Christus geen gebeurtenis in een ver verleden. Integendeel, het lijden en de kruisiging van Christus bepaalt me dag in dag uit bij de schulden die ik maak bij God. En het bepaalt me evenzeer bij de gevolgen van de zonde, waardoor zó veel mensen zó veel pijn lijden in deze wereld.

Treffend is dat verwoord door een van onze grote dichters in de 17e eeuw, Jacobus Revius:

Hij droeg onze smarten

’t, En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten,
Noch die verraderlijk U togen voor ’t gericht,
Noch die versmadelijk U spogen in ’t gezicht,
Noch die U knevelden, en stieten U vol puisten,

‘T En zijn de krijgslui niet, die met hun felle vuisten
De rietstok hebben of de hamer opgelicht,
Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht,
Of die om Uwe rok t’ saam dobbelden en tuischten –

Ik ben ‘t, o Heer, ik ben ‘t die u dit heb gedaan,
Ik ben de zware boom die U had overlaân,
Ik ben de taaie streng waarmee Gij ging gebonden,

De nagel, en de speer, de gesel die U sloeg,
De bloedbedropen kroon die Uwe schedel droeg,
Want dit is al geschied, eilaas! om mijne zonden.

Maar de geschiedenis eindigt niet op Goede Vrijdag! Gode zij dank. Op Goede Vrijdag volgt Paaszondag, de dag dat Christus opstond uit de doden. De dood is overwonnen!

God laat zien dat niet de dood, maar Hij Zelf het laatste woord heeft. Dat wie in Hem gelooft eeuwig leven heeft. Dat Zijn liefde sterker is dan onze haat. Tijdens de Paasdagen zal God daarvoor geprezen worden.

Een van de bekendste liederen waarin die dank en lof tot uitdrukking wordt gebracht, is het beroemde ‘U zij de glorie’. Het is geschreven door de Zwitserse predikant Edmond Louis Budry; de melodie is van de Duits-Engelse componist Georg Friedrich Händel. Overal in de wereld zal dit lied klinken, in duizenden talen en duizenden kerken.

Bij bijzondere gebeurtenissen in ons nationale leven is het ''A Toi la gloire" gespeeld en gezongen. In de Nieuwe Kerk in Delft heb ik het meegezongen, tijdens de uitvaartdienst van Prins Claus in 2002, en later opnieuw bij de uitvaartdiensten van Prinses Juliana en die van Prins Bernhard. Een lied om telkens weer van harte mee te zingen.

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heeren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint."

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immermeer

Ik wens iedereen rijk gezegende dagen toe waarin het Paasevangelie een levende werkelijkheid mag worden!

Kees van der Staaij