12 oktober 2023

Beleid stikstof moet realistisch

Opnieuw debatteerde de Tweede Kamer over het stikstofbeleid van het kabinet. De SGP heeft grote moeite met dat beleid, en dan met name de uitvoering ervan.

Tijdens het debat diende Chris Stoffer (landbouwwoordvoerder Roelof Bisschop zat vast in een ander debat) een aantal moties in om het beleid aan te passen.

De SGP wil af van de eenzijdige focus op kritische depositiewaarden. Veel beter is het om te kijken naar de realiteit, naar de staat van de natuur zelf en van de bodem. Bovendien moeten ook de andere sectoren die stikstof ‘produceren’ meewegen. Je kan de rekening niet eenzijdig bij de landbouw leggen.
Voor veel gebieden zijn zogenaamde ‘natuurdoelanalyses’ opgesteld. Het valt op dat informatie en meetgegevens over de bodem vaak ontbreken. Een motie moet ervoor te zorgen dat in elke natuurdoelanalyse een bodemanalyse opgenomen wordt.

De SGP komt sinds jaar en dag op voor de PAS-knelgevallen. Boeren hebben ter goeder trouw gehandeld maar zitten nog steeds met de vingers tussen de deur. Een deel van deze knelgevallen valt niet binnen de criteria van het legalisatieprogramma omdat ze voor 2015 al hun project hadden gerealiseerd.
De praktijk leert echter dat veel ondernemers op advies van het bevoegd gezag een PAS-melding hebben gedaan. Het is hen dus niet hun schuld dat ze gehandeld hebben zoals ze hebben gehandeld. Daarom moeten ze gewoon meegenomen worden in het legalisatieprogramma. dus ook een motie ingediend.

In een andere motie riep de SGP het kabinet op om als het gaat over minimale depositiewaarden de zaak niet op scherpt te zetten en boeren met allerlei sancties te belasten. Maatregelen moeten wel proportioneel blijven en niet over hun doel heen schieten.

Motie 1:
De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat ook PAS-melders met depositiebijdragen beneden de 1 mol die voor 2015 het project gerealiseerd hebben en op advies van het bevoegd gezag een toegestane PAS-melding gedaan hebben, meegenomen worden in het legalisatieprogramma en zo nodig de regelgeving hierop aan te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer
Bisschop


Motie 2:
De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in veel natuurdoelanalyses serieuze bodemanalyses ontbreken, terwijl deze bijdragen aan meer inzicht in de mate waarin stikstofdepositie stikstofgevoelige natuur beïnvloedt;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat in alle natuurdoelanalyses op metingen gebaseerde bodemanalyses opgenomen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer
Bisschop


Motie 3:
De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er inmiddels steeds meer passende beoordelingen zijn die laten zien dat kleine, berekende depositiebijdragen geen significant negatieve effecten kunnen hebben op stikstofgevoelige natuur;

overwegende dat er rapporten en notities liggen van het RIVM, TNO en de Universiteit van Amsterdam die laten zien dat gecumuleerde kleine depositiebijdragen nog steeds nauwelijks bijdragen aan de totale depositie, dat kleine berekende deposities wegvallen in de ruis rond de totale depositie en dat kleine depositiebijdragen op enige afstand van de bron niet herleidbaar zijn;

overwegende dat de regering voor woningbouwprojecten kijkt naar benutting van gestandaardiseerde inzichten in ecologische effecten ten behoeve van vergunningverlening;

van mening dat breder gekeken moet worden naar gestandaardiseerde inzichten in ecologische effecten, omdat PAS-knelgevallen en andere initiatiefnemers geen geld hebben voor dure en overbodige passende beoordelingen;

verzoekt de regering de opgebouwde kennis en onderzoeksgegevens met betrekking tot de effecten van kleine berekende depositiebijdragen op stikstofgevoelige natuur proactief te delen, en te gebruiken voor het vaststellen van gestandaardiseerde inzichten in ecologische effecten en voor het zoveel mogelijk vaststellen dat geen sprake kan zijn van significant negatieve effecten bij minimale berekende depositiebijdragen, ten behoeve van onder meer het legaliseren van PAS-knelgevallen en een stikstofvrijstelling voor energie(infrastructuur)projecten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer
Bisschop