23 juni 2021

Bijdrage Bisschop aan Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Bisschop aan het commissiedebat over de Landbouw- en Visserijraad.

GLB
Het onderzoeksbureau van de Europese Commissie heeft een eerste studie gedaan naar de effecten van onder meer de Farm-to-Fork strategie. Het zou grote gevolgen kunnen hebben. Brussel wil deze studie niet openbaar maken. Dat vind ik niet acceptabel nu de Europese Commissie ten aanzien van de nationale strategische plannen steeds verwijst naar de Farm-to-Fork- en de Biodiversiteitsstrategie. Wil de minister bij de komende landbouwraad aandringen op openbaarmaking van alle studies die beschikbaar zijn?

Er is volop discussie over de invulling van de conditionaliteit in het nieuwe GLB.
Dit gaat de verkeerde kant op. De Raad lijkt haar Algemene Oriëntatie los te laten. Zo dreigt de voorwaarde dat een boer 5% van zijn land braak moet laten liggen om inkomenstoeslag te kunnen krijgen. Dit onder druk van eurocommissaris Timmermans. Maakt de minister zich er hard voor dat dit percentage omlaag gaat, dan wel dat vanggewassen meegeteld kunnen worden met bijbehorende bemesting? Het is overigens wel heel krom dat een melkveehouder onlangs gekort werd op zijn inkomenssteun, omdat hij in het belang van weidevogels op een stuk van zijn weiland wat langer dan de maximale termijn van drie maanden plasdras had toegepast…

Zet de minister er ook op in dat voldoende budget – minimaal 60% van de eerste pijler, berekend vóór dat budget overgeheveld wordt naar de tweede pijler – beschikbaar blijft voor de basissteun?

Nationale strategische plannen
De SGP maakt zich grote zorgen over de gang van zaken rond de nationale strategische plannen. De Europese Commissie wil deze plannen toetsen aan allerlei ambities uit eigen koker, zoals neergelegd in de Farm-to-Fork strategie en de Biodiversiteitsstrategie. Ambities die níet door de lidstaten geaccordeerd zijn en waarbij géén impact assessments meegestuurd zijn. Ambities die niet wettelijk vastgelegd zijn.

Ik heb twee vragen:

  1. Zet de minister zich ervoor in dat de nationale strategische plannen hoogstens getoetst zullen worden aan wettelijk vastgelegde doelstellingen, en niet aan het wensdenken van de Europese Commissie?
  2. Gaat de minister – met het oog op een mogelijk zware rol voor de strategische plannen – heel terughoudend om met het opnemen van allerlei ambities in ons eigen strategische plan? In de wetenschap dat als je iets hebt opgeschreven, je er niet zomaar meer op terug kunt komen. En in de wetenschap dat Brussel er altijd een schepje bovenop zal willen doen. Dan kun je beter maar niet te hoog inzetten…

Controleverordening visserij
De SGP zet grote vraagtekens bij het voornemen van de minister om in te stemmen met het Portugese voorstel voor een Algemene Oriëntatie op de controleverordening. Wat gaat dat cameratoezicht de vissers en de NVWA kosten? Graag een inschatting daarvan.

Dit toezichtsysteem wordt nog maar op kleine schaal toegepast en is niet rijp voor grootschalige uitrol in de gemengde visserij. Het is ook onduidelijk hoe het precies toegepast moet worden. De vissers werken samen met Wageningen aan een registratiesysteem. Dit moet niet gefrustreerd worden door een onwerkbare aanlandplicht en al helemaal niet door onwerkbaar cameratoezicht. Hoe gaat de minister zich hiertegen verzetten, zodat de Algemene Oriëntatie op dit punt bijgesteld wordt?

Brexit compensatie
Tot slot. Door de Brexit verliezen Nederlandse vissers veel visrechten. Er is geld beschikbaar vanuit de Brexit Adjustment Reserve, maar als ik het goed begrijp loopt goede compensatie vast op staatssteuneisen. Vissers zouden de middelen niet mogen gebruiken om quotum bij te kopen. Wat gaat de minister concreet doen om een goede compensatieregeling zonder zware staatssteuneisen af te dwingen, zodat onze vissers echt verder kunnen?