9 december 2022

Bijdrage SGP aan maritiem debat

Lees hier de inbreng van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het maritiem commissiedebat. Tijdens zijn bijdrage ging hij onder andere in op de binnenvaart, ligplaatsen en biobrandstoffen.

Vlootvervangingsprogramma
Ik steek direct van wal, te beginnen bij de Rijksrederij. Bij het vlootvervangingsprogramma moet geïnvesteerd worden in duurzame innovatie. De minister heeft aangegeven dat hij technologieën die bijna ‘proven technologies’ zijn, zal meenemen in de planvorming. Tegelijkertijd ligt er nog het financiële vraagstuk. Ik zou de minister uit willen dagen om innovaties aan de voorkant serieus op te pakken en daar desnoods via het innovatiebeleid budget voor te regelen. Worden marktpartijen ook actief betrokken bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor innovatie, dus aan de voorkant? Mooi dat de minister concrete aantallen noemt voor de eerste tranche.

Om vertraging te voorkomen: komt het plan van aanpak ofwel de planning hiervoor vóór het meireces naar de Kamer? Wat betreft het tweede deel van het vlootvervangingsprogramma roep ik op om te voorkomen dat er gaten vallen in de planning.

Toekomst binnenvaart
Dank voor de onlangs ontvangen brief over de toekomst van de binnenvaart. Nu een paar punten. En later ongetwijfeld meer. Er zijn zeker mogelijkheden voor verduurzaming van de binnenvaartvloot. Het gaat wel langzaam vanwege lange afschrijvingstermijnen. Hoe haalbaar zijn de doelen voor 2035? Komt hier er eindelijk ook budget voor vanuit Europese fondsen?

De minister lijkt vooral toekomst voor de binnenvaart op de lange afstanden te zien, de hoofdcorridors. Vergeet hij niet de kansen voor kortere afstanden? Vorig jaar is in de logistieke sector een programma uitgevoerd om bij bedrijven te kijken hoe concreet inzet van spoor en binnenvaart benut kan worden. Veertig bedrijven gaan een switch naar transport via water en spoor uitproberen. Er wordt geen vervolg gegeven aan dit programma. Waarom niet? Wil de minister hier alsnog naar kijken? Ik lees over uitbreiding van de modal-shift regeling naar de corridor Zuid. Waarom niet voor heel Nederland?

Voor de toekomst van de binnenvaart blijven kleine schepen belangrijk. De minister denkt aan nationale emissienormen voor segmenten van de binnenvaart.Dat lijkt in strijd met de sectorale doelstellingen en aanpak in de Green Deal. Zorgt hij ervoor dat kleine schepen hier geen last van gaan krijgen? Emissie-eisen die voor kleine schepen onwerkbaar zijn gaan zorgen voor een omgekeerde modal shift. Dat willen we niet. Neemt de minister in het onderzoek naar de kleinschalige binnenvaart de vraag mee hoe het duurzaamheidsbeleid zo ingevuld kan worden dat kleine schepen in de vaart blijven?

Ligplaatsen
We hebben eerder schriftelijke vragen gesteld over de afsluiting van slecht onderhouden aanlegsteigers voor de binnenvaart bij Hansweert. Wat gaat er nog meer volgen? Laat geen infrageld op de stikstofplank liggen, maar investeer dit in snel onderhoud van onder meer belangrijke aanlegsteigers. Binnenvaartschippers hebben niet minder, maar meer ligplaatsvoorzieningen nodig.

Biobrandstoffen
Nog een korte vraag over het onderzoek naar de bijmenging van biobrandstoffen: worden ook praktijkmetingen uitgevoerd bij schippers die problemen ervaren?

Concurrentiepositie Nederlandse zeescheepvaart
Lidstaten willen dat de zeeschepen boven 5000 bruto tonnage onder het CO2-emissiehandelssysteem gaan vallen. Nederlandse reders hebben juist veel schepen onder die grens, willen graag voorop lopen, maar kunnen op deze manier niet de concurrentie aan op CO2-besparing. Het Europees Parlement wil wel kleinere zeeschepen eronder laten vallen. Blijft de minister zich daar eveneens voor inzetten?

Wat betreft de evaluatie van fiscale scheepvaartregeling adviseert Deloitte overleg met de sector over ondersteuning om de concurrentie met het buitenland aan te gaan. De sector wijst onder meer op nationale koppen op Europese asbestregels, op de nationaliteitseis voor kapiteins, op de tijd die omvlaggen hier nog steeds kost. Gaat de minister hierover het gesprek aan?

Deloitte adviseert te kijken naar verbreding van de tonnageregeling en de afdrachtvermindering naar alle off shore activiteiten. Zorg ervoor dat off shore werkschepen helemaal onder de tonnageregeling en de afdrachtvermindering vallen, zodat geen ingewikkelde knip gemaakt moet worden tussen transport en installatie-activiteiten en deze schepen in Nederlandse handen blijven. Is de minister daartoe bereid?

Walstroomvoorzieningen
Vanaf 2030 moeten in Europese havens verplicht walstroomvoorzieningen aangeboden worden. Zet de minister ook in op een gebruiksverplichting, zonder allerlei uitzonderingsmogelijkheden? Anders kan het niet rond gerekend worden. Verder is de inpassing in het energienet een probleem door de drukte op het net. Het is van belang dat inzichtelijk wordt waar welke walstroomvoorzieningen zouden moeten komen en hoe die voorzieningen in combinatie met batterijen goed ingepast kunnen worden. Komt hier een programmatisch aanpak voor?