17 februari 2022

Bijdrage Stoffer aan debat SZW

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het hoofdlijnendebat over Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tijdens zijn bijdrage gaat hij onder andere in op de arbeidsmarkt, het gezin, het plan van de SGP om de kindregelingen te herzien en eenverdieners. 

Dat er een nieuw kabinet is, is een goede zaak. Want ook op SZW-gebied hebben veel dossiers te lang liggen verstoffen. Gelukkig hebben we nu twee ministers die deze achterstand ruimschoots zullen gaan inhalen.

Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is zo’n dossier dat al veel te lang stilligt. De kloof tussen flex en vast moet kleiner. Het minimumuurloon wordt ingevoerd en er komt een hoger minimumloon. Veel mooie plannen voor de werknemer dus, maar hoe gaat het kabinet de werkgevers tegemoet komen?

  • Wordt de kleinere werkgever bijvoorbeeld tegemoet gekomen door loondoorbetaling bij ziekte te verkorten, zoals de commissie-Borstlap adviseerde?
  • Goed dat er een deeltijd-WW komt, maar wordt ook nagedacht over mensen aan het werk helpen door het activerender maken van de WW?
  • En hoe gaat het kabinet het talent dat nu aan de kant staat inzetten in de strijd tegen de arbeidskrapte?
  • Daarnaast moet er snel duidelijkheid komen over wie een echte zzp’er is en wie niet.
  • Wanneer start de handhaving van de Wet DBA, en waar gaat dan op gehandhaafd worden?
  • Opdrachtgevers van zelfstandigen schorten nu al contracten op, of zetten ze zelfs helemaal stop.Ook is hier is duidelijkheid dus geboden.

Gezin
Als je het coalitieakkoord leest, zou je bijna denken dat dit kabinet het kabinet van het individu is. Er wordt niet eens stilgestaan bij het gezin en de waarde daarvan. Een gemiste kans! Met het CDA roep ik het kabinet op te komen tot een integrale visie op gezinsbeleid.

Er komt bijna-gratis kinderopvang, waarbij lagere inkomens erop achteruit gaan. Opnieuw een gemiste kans! Wij denken dat dit beter kan, en daarom hebben we vorige week aan minister Kaag ons plan voor een nieuwe kinderbijdrage overhandigd. De drie kindregelingen worden gebundeld en vereenvoudigd. Ouders krijgen meer keuzevrijheid over hoe zíj dat willen besteden. Ik hoop dat deze ministers het SGP-plan inmiddels ook in hun loodgieterstas hebben zitten, anders overhandig ik het ze graag alsnog.

Ik zie nog een kloof: tussen een- en tweeverdieners. Na jaren van fiscaal onrecht gaf de Kamer een alarmsignaal af: verklein deze kloof! Is de minister bereid bij de uitwerking van de voorgenomen lastenverlichting ook specifiek te kijken naar het terugdringen van deze kloof? Betaald werk is niet de enige manier van meedoen aan de samenleving, schreef het SCP terecht in reactie op de kabinetsplannen. Zij adviseren het kabinet in de uitwerking van arbeidsmarkthervormingen verschillende vormen van maatschappelijke participatie mee te nemen.  Kortom, hou dus oog voor die mantelzorger die iedere dag klaar staat voor zijn vader. Of die moeder die er wil zijn voor haar gezin en nog vrijwilligerswerk doet.

De motie-Van der Staaij/Heerma verzocht het kabinet de positie van gezinnen, mantelzorgers en vrijwilligers te verbeteren. Kan de minister toezeggen dat in de uitwerking van de plannen hier nadrukkelijk rekening mee wordt gehouden, en dat zij de Tweede Kamer de uitwerking van verschillende vormen van maatschappelijke participatie bij de arbeidsmarkthervormingen toestuurt? 

Kwetsbaren
De SGP vindt het positief dat het nieuwe kabinet ook oog heeft voor de kwetsbaren in onze samenleving. Toch staat in de startnota dat de jonggehandicaptenkorting wordt gehalveerd. Mijn vraag is: waarom? En dan is het kabinet ook nog steeds van plan te bezuinigen op de kinderbijslag, terwijl het de kinderarmoede wil halveren. Dat gaat toch niet samen? Inmiddels ligt er in de Eerste Kamer de motie-Schalk c.s. die het kabinet vraagt dit wetsvoorstel in te trekken. Is het inderdaad niet beter van beide voorstellen af te zien?

Asbest
De Kamer heeft verschillende moties aangenomen voor meer innovatie en functiescheiding in het asbeststelsel. Ik zie onvoldoende beweging. De certificerende instellingen zijn op papier verantwoordelijk voor de inhoud van het certificatieschema. In de praktijk werkt het niet zo. En zo is er meer te noemen. Gaat het nieuwe kabinet inzetten op een fundamentelere aanpak?