30 juni 2022

N36, N50, A1, verkeersveiligheid en meer - Bijdrage Stoffer over infrastructuur

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het commmissiedebat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Hij gaat tijdens zijn bijdrage onder andere in op de N36, N50 en de Westerscheldetunnel.

Een minister uit Rotterdam, de stad van handen-uit-de-mouwen. Een staatssecretaris uit Maastricht, die als geen ander het belang van regionale bereikbaarheid zal erkennen. Ik heb er vertrouwen in.

Meerjarenaanpak onderhoud
Goed dat gewerkt wordt aan een meerjarenplan instandhouding. De minister wil die pas in 2026 starten. Eerder heeft de minister 2024 genoemd. Hoe zit het nu? Het kan niet wachten. Rijkswaterstaat schrijft dat het extra geld onvoldoende is. De minister gaat daarom kritisch kijken naar de benodigde basiskwaliteit van de netwerken. Kan hij de budgetspanning nader duiden? Hoe gaat hij de Kamer hierin meenemen?

Stikstof
De stikstofproblematiek zorgt helaas voor vertraging, terwijl versnelling nodig is. Coalitie en kabinet willen snel veel stikstofuitstoot reduceren voor de natuur. Dat betekent toch dat het heel lastig wordt om stikstofruimte te creëren voor noodzakelijke infraprojecten? Wat gaat de verkeersminister hieraan veranderen?

Met een pennenstreek is de stikstofruimte van de snelheidsmaatregel ingetrokken. Waarom kon hier geen mouw aan gepast worden? Het aantal plaatsen waar sprake zou zijn van depositietoename is op een hand te tellen. I&W kampt met een tekort aan stikstofdeskundigen. Kunnen niet meer stikstofdeskundigen vanuit het bedrijfsleven betrokken worden? Verschillende aanlegprojecten schuiven naar achteren. Gaat de minister dan beheer en onderhoud en het veiliger maken van N-wegen naar voren halen? Wordt overleg gevoerd met de provincies over het al dan niet on hold zetten van projecten? Zij missen de afstemming in relatie tot andere projecten. Niet alleen infra heeft stikstofruimte nodig.

Veilige N-wegen
Dank voor de voortvarendheid om Rijks-N-wegen veiliger te maken. Rijbaanscheiding op onder meer de N36 en de N50 bij Kampen kan niet wachten. Verwacht de minister hier geen stikstofbelemmeringen? Die kunnen we hier al helemaal missen als kiespijn. Zijn provincies voldoende in staat om op provinciale N-wegen eenzelfde slag te maken?

Drempelbedragen
Waar blijven de nieuwe MIRT spelregels? We moeten verder kijken dan reistijdverliesuren, denken vanuit bereikbaarheidsopgaven en ook het belang van regionale bereikbaarheid en verkeersveiligheid meenemen. Daar hoort een duidelijk afwegingskader bij, zeker nu een nieuw kabinet van start is gegaan met nieuwe plannen. Ik heb bij eerder overleg over het Mobiliteitsfonds gevraagd of de drempelbedragen van tenminste 100 miljoen euro voor regioprojecten nog wel passen bij de nieuwe aanpak. Ze staan in schril contrast met het gemak waarmee kleine bedragen uitgetrokken worden voor ontsluiting van regionale woningbouwprojecten. Willen de bewindslieden de drempelbedragen heroverwegen?

File-aanpak
De SGP heeft eerder kritische vragen gesteld over het naar huis sturen van weginspecteurs en het intrekken van middelen voor het stand-by staan van bergingsbedrijven. Juist nu de filedruk weer enorm toeneemt. Binnenkort komt de evaluatie. Neemt de minister ook de optie mee van structurele ruimte en ondersteuning voor het regelen van de eigen beveiliging door bergingsbedrijven?

A1 corridor
De SGP heeft eerder aandacht gevraagd voor de A1 corridor en in het bijzonder de noodzaak van een station bij Barneveld-Noord op de lijn Amersfoort-Apeldoorn. Ik noem ook de drukte op de A1 Apeldoorn-Barneveld. Ik heb toen gevraagd om een MIRT onderzoek. De vorige bewindslieden schoven dit door naar hun opvolgers. Hoe willen zij dit oppakken?

Rijnbrug
In de regio’s FoodValley en Rivierenland komen er tienduizenden nieuwe woningen bij. Een belangrijk knelpunt bij de ontsluiting van deze regio’s is de Rijnbrug bij Rhenen. Zowel Gelderland als Utrecht hebben veel geld op tafel gelegd. Waar blijft het Rijk? Er is 7,5 miljard beschikbaar voor ontsluiting van nieuwe woningbouwlocaties. Hier kan het niet aan liggen. Gaat de minister in overleg met de beide provincies, zodat de Rijnbrug niet langer voor opstopping maar voor ontsluiting zorgt?

RegioExpres (Achterhoek)
De provincie Gelderland wil 30 miljoen euro investeren in de RegioExpres, een snelle treinverbinding in de Achterhoek. Goed voor de bereikbaar van de regio en het aanpakken van de nu overvolle treinen. Hoe weegt de staatssecretaris dit voorstel? Het zal in het najaar besproken worden. Zit de staatssecretaris hier met een positieve grondhouding?

Kornwerderzand
We hebben hier al veel gesproken over de gewenste verbreding van het sluizencomplex Kornwerderzand. De vrijwillige marktbijdrage telt onvoldoende op. Juridisch afdwingen lukt niet. Dan moeten we het zelf doen. Ik heb bij de Voorjaarsnota een amendement ingediend om wat geld hiervoor uit de pot met middelen voor de regiodeals te halen. Dan kunnen we snel stappen zetten voor de maritieme sector en de economie in de IJsselmeerregio.
Ik hoop dat de minister dit voorstel omarmt. De dekking is er.

Dat geldt overigens ook voor het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel, waarvan de minister heeft gezegd: kom maar op met een goede dekking. Kunnen we hier samen uitkomen?

Voetveer Nieuwer ter Aa – Breukelen
De SGP maakt zich zorgen over het voornemen om het voetveer Nieuwer ter Aa – Breukelen uit de vaart te nemen. Er is veel weerstand in de regio. De omfietsroutes zijn echt niet veiliger dan de huidige oversteek per voetveer. De veiligheid van de huidige oversteek kan verbeterd worden. Waarom wil de minister hier geen werk van maken?

Sluis Weurt
De SGP vraagt graag aandacht voor een goed bevaarbaar vaarwegennet. Het is opnieuw mis bij Sluis Weurt. Een van de twee sluiskolken is weer een aantal weken uit de running vanwege een onverwachte storing die zich eerder ook al een paar keer heeft voorgedaan. Soms moet de sluis zelfs helemaal dicht, terwijl het een belangrijke schakel is in de Maas-corridor. Waarom moet het oplossen van de huidige storing zo lang duren? Waarom geen reserve-onderdelen op voorraad? Gaat de minister de renovatie van dit kwetsbare sluizencomplex naar voren halen?

Wordt in het integraal corridorprogramma Zuid specifiek ook gekeken naar de sluizencomplexen Krammer en Kreekrak in de Zeeuwse Delta, waar de wachttijden sterk oplopen?