30 juni 2022

Bisschop over asielbeleid

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop aan het commissiedebat over het vreemdelingen en asielbeleid.

Het kabinet heeft het asielprobleem als crisis bestempeld. Maar het is dan wel een zelfgecreëerde crisis die je met een blinkdoek om nog kon zien aankomen. De jarenlange aanpak van pappen en nathouden heeft gefaald. Dan organiseer je je eigen ellende, en van de mensen die het betreft. Wij hebben hier sinds de vorige asielcrisis al voor gewaarschuwd en ook concrete voorstellen gedaan om dit te voorkomen. De SGP bepleit een radicaal andere aanpak en doet vier voorstellen:

Beperk de instroom
Het kabinet zet in op door- en uitstroom, maar doet niets aan de instroom.
Dat is pleisters plakken. Terwijl in Ter Apel wekelijks 1000 mensen aankloppen.
Stel dat de staatssecretaris de 7500 statushouders kan plaatsen, dan zitten we na 7,5 week weer met een probleem. Verscherp daarom de grensbewaking en sluit desnoods de grens voor asielzoekers. We moeten nu eerst orde op zaken stellen.

Versnel de asielbeoordeling
26 duizend asielzoekers wachten op een beslissing. En de wachttijd loopt op, met alle ellende waar dat mee gepaard gaat. Laten we opnieuw een taskforce aan het werk zetten en de procedures versnellen door de inzet van supersnelrecht. Wat is er gebeurd met mijn motie die vraagt om inventarisatie naar een robuuste en wendbare asielketen en met de motie over een snellere en efficiëntere afhandeling van asielaanvragen?

Vang op in de regio
De opvang in de regio in Europees verband regelen gaat veel te traag.
Uit recent onderzoek blijkt dat hiervoor bij Nederlanders het meeste draagvlak is. Minister Schreinemacher is bereid serieus te kijken naar de optie van individuele deals met landen.
Gaat de staatssecretaris op korte termijn hierover met haar om tafel?

Gebruik geen dwang
Er wordt gekeken naar een dwingend instrumentarium. Mijn fractie zegt: begin er niet aan. Daarmee wordt het toch al magere draagvlak voor de opvang van asielzoekers alleen maar kleiner. Pak de oorzaken aan, zoals de hoge instroom, te weinig terugkeer en verstopte doorstroming in het systeem. Zadel gemeenten en veiligheidsregio’s niet steeds op met de problemen, maar betrek ze bij de uitvoering. Ik vraag het kabinet: kom echt met betere plannen!

Bekeerlingen
De IND geeft in de Stand van de Uitvoering aan dat de beoordeling van bekeerlingen complexer is geworden. Ik vraag de staatssecretaris en IND in de spiegel te kijken. Is de kennis en expertise niet ook verdwenen omdat flink is afgeschaald? Hoe gaan we daar nu een mouw aan passen? In het coalitieakkoord staat dat de expertise voor beoordeling van bekeerlingen wordt versterkt. Hoe staat het daarmee? Is de staatssecretaris bereid de experts ook een zwaardere rol te geven in de beoordeling?