8 november 2022

Bisschop over migratie

Lees hier de bijdrage van SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop aan het wetgevingsoverleg over het begrotingsdeel over migratie.

“Ons land is vol, ten dele overvol.” Dat zei koningin Juliana tijdens de Troonrede van september 1979. Op dit kleine stukje grond liepen toen iets meer dan 14 miljoen mensen rond. Als die uitspraak van onze voormalige vorstin toen waar was, dan nu zeker! Inmiddels is de teller hard op weg richting de 18.000.000. De verwachting is dat we in rap tempo doorgroeien tot een land met meer dan 20 miljoen inwoners. Nederland als plofkip. Een fundamenteel debat hierover is meer dan nodig.

Grip op migratie
Deze aanwas houden we gewoon niet vol. We hebben het rapport Verkenning bevolking 2050 gehad. Ik ben benieuwd in welke bureaula het ligt te verstoffen. Het kabinet zet nu in op een Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Opnieuw onderzoek dus. De resultaten worden op z’n vroegst eind volgend jaar verwacht. Zo wordt de hete aardappel vakkundig doorgeschoven. Maar de immigratie gaat onverdroten door.  CBS becijferde dat tot en met september 318 duizend immigranten Nederland binnenkwamen.

Daarom vraag ik de staatssecretaris: welke maatregelen gaat het kabinet nú nemen om grip te krijgen op migratie? De SGP wil allereerst dat de ongebreidelde arbeidsmigratie wordt tegengegaan. Op het moment dat je tegen de grenzen van huisvesting aanloopt moet je daar toch op een bestuurlijk verstandige manier mee omgaan. Ook op het op asielgebied moeten radicaal andere keuzes worden gemaakt.

Instroom
De asielinstroom is sinds 2015 niet zó hoog geweest. Dit jaar komt het aantal eerste asielaanvragen waarschijnlijk uit op zo’n 35.000. Als we zo doorgaan, komen er volgend jaar misschien zelfs 60.000 asielzoekers ons land binnen. Dat gaat om een stad als Roermond, in één jaar. De SGP vindt dat we de échte vluchteling onderdak moeten blijven bieden. Maar als we niet de asielinstroom reguleren, dan zijn de echte vluchtelingen dubbel slachtoffer. Van de situatie in eigen land, van de situatie waarin ze hier belanden. Om plek aan kwetsbaren te bieden, moeten we het aantal kansarme asielaanvragen tegengaan.

Ik heb het vaker gevraagd en blijf het vragen: welke maatregelen neemt het kabinet om veel sterker te ontmoedigen dat migranten hierheen komen? En wat leren we van andere Europese landen?

Er zijn suggesties gedaan en het is tijd om de taboes daarop eraf te halen. Zo zet Denemarken tijdelijke grenscontroles in. Asielaanvragen worden aan de buitengrens behandeld. Dublinclaimanten komen er niet in. Eigenlijk doen wij dat nu al bij Aanmeldcentrum Schiphol. Tijdens die procedure krijgen de aanvragers geen toegang tot Nederland. Als een afwijzing volgt, kan meteen daarna worden ingezet op terugkeer.

Is de staatssecretaris bereid het invoeren van tijdelijke grenscontroles en het afhandelen van asielaanvragen aan de grens te betrekken bij de aangekondigde fundamentele heroriëntatie? Wanneer kunnen we die fundamentele heroriëntatie verwachten?

In het najaar zou die verschijnen, en dat najaar loopt ook langzaamaan ten einde. We zien er hunkerend naar uit.

Spreidings- of dwangwet
Zoals ik al eerder heb gezegd: deze wet moet gelijk op gaan met instroombeperkende maatregelen. We kunnen gemeenten onmogelijk opzadelen met de huidige ongebreidelde toestroom. Ook daarom is het nodig nu maatregelen te nemen! Voor ons is cruciaal in hoeverre gemeenten daar de regie behouden.

IND
De IND kan het allemaal niet meer bijbenen. Er komt nu meer budget om asielaanvragen tijdig af te handelen, dat is goed. Maar is het voldoende?
In de begroting schrijft de staatssecretaris:
“Met deze middelen kan de IND de komende jaren het huidige productieniveau vasthouden en zijn de schommelingen in de begroting van de IND aanzienlijk verkleind.”
Dit zou een belofte moeten zijn, maar klinkt eerder als een dreigement.
Het huidige productieniveau ligt juist erg laag. De aanvragen op het bureau van de beslismedewerkers stapelen zich op. Momenteel liggen er bijna 32.000 aanvragen op de plank! De verwachting is zelfs dat er eind 2023 nog zo’n 15.000 extra op die stapel liggen.

Wat gaat de staatssecretaris eraan doen om het productieniveau bij de IND op te krikken? Waar knelt het op dit moment: onvoldoende geld of onvoldoende medewerkers, of allebei?

Inwilligingspercentage
Nederland kent een bizar hoog inwilligingspercentage van 85%. Ter vergelijking: het Europees gemiddelde is 48%. Het is terecht dat de staatssecretaris onderzoek laat doen, anders had ik daar namelijk zelf om gevraagd. Hij schrijft: u hoort er in het najaar meer van. Maar ik vind dat dit echt met spoed moet gebeuren. Wanneer kan de Kamer de resultaten tegemoet zien? En laat hij ook onderzoeken wat we kunnen leren van andere landen om te komen tot een lager inwilligingspercentage?

Terugkeer
Niet alleen de instroom is hoog, de terugkeer is ook minimaal. Hoe gaat de staatssecretaris landen met stok en wortel aansporen mensen terug te nemen? Wanneer kunnen wij de wet die PCR-test voor vreemdelingen mogelijk maakt, verwachten?

Criminaliteit veiligelanders
“Mensen zoals u horen hier niet en zouden het land zo snel mogelijk moeten verlaten. U bént geen echte asielzoeker,” zei de Amsterdamse politierechter Van de Water tegen twee veiligelanders. Zij hadden een bewusteloze man beroofd van zijn portemonnee en zijn telefoon. “Eigenlijk hebben we elke snelrechtzitting mensen zoals u”, vervolgde hij. “Mensen die maar naar Nederland komen met een verzoek om asiel dat volstrekt kansloos is, en dat weet u ook. U zorgt ervoor dat vluchtelingen die wél met recht asiel aanvragen een slechte naam krijgen, doordat u héél veel overlast veroorzaakt. Ik wil wel eens gezegd hebben dat ik niet begrijp dat de politiek er maar niet in slaagt er voor te zorgen dat mensen zoals u snel dit land verlaten.” (einde citaat)

Geef hem eens ongelijk. Deze raddraaiers moeten veel steviger worden aangepakt. De staatssecretaris zei eerder over deze groep: ze krijgen geen verblijfsvergunning, maar hebben wel recht op een procedure.

  • Hoe reageert de staatssecretaris op de oproep van de G4-burgemeesters om snel met maatregelen te komen, zoals het op niveau brengen van de vreemdelingenpolitie en extra middelen voor een (persoons)gerichte aanpak op criminele en overlastgevende vreemdelingen?
  • Hoe gaat hij ervoor zorgen dat deze mensen zo snel mogelijk vertrekken?
  • Is hij het met mij eens dat je bij criminele activiteiten je recht op (vervolg)procedure op zeker moment verspeelt?
  • Wanneer is dat het geval volgens hem, en is hij bereid dit wettelijk te regelen?
  • Hoe staat het met de zoektocht van COA naar nieuwe locaties waar veiligelanders versoberd opgevangen kunnen worden?

Eerder is mijn motie aangenomen die het kabinet vroeg afspraken te maken met andere West-Europese landen over migranten uit veilige landen. Hoe staat het daarmee?

De G4-burgemeesters wijzen erop dat er mogelijk sprake is van mobiel banditisme van vreemdelingen die verschillende Europese steden aandoen.  Wil het kabinet verkennend onderzoek laten uitvoeren op nationaal en Europees niveau om mogelijk optreden tegen dit mobiel banditisme te realiseren, bijvoorbeeld door gegevensdeling tussen de verschillende steden?

Bekeerlingen
In het coalitieakkoord is afgesproken dat de expertise van de IND ten aanzien van lhbti’ers en bekeerlingen wordt opgeschroefd. In een brief gaat de staatssecretaris in op hoe hij dat wil doen. Eerlijk gezegd vind ik de uitwerking behoorlijk mager en te vrijblijvend. De brief bevat een opsomming van zaken die al gedaan werden en misschien nog wat geïntensiveerd worden. Volgens de SGP moet er meer gebeuren. De Raad van State heeft de IND niet voor niets op de vingers getikt over de beoordeling van bekeerlingen. Ik vraag de staatssecretaris nogmaals te komen met een reactie op die uitspraak. Daarnaast hoor ik graag hoe de IND de werkinstructie aan gaat passen.

Tot slot
De ambitie van dit kabinet is grip op migratie te krijgen. Mijn conclusie is echter dat we compleet stuurloos zijn geworden. Ik maak mij daar echt zorgen over. Daarom wil ik de staatssecretaris en het kabinet wijsheid toewensen bij alle beslissingen in het komende jaar. Zorg ervoor dat we grip krijgen op migratie. En dat we voor de échte asielzoeker, de vluchteling in Nederland een veilige haven kunnen blijven.