17 februari 2022

Bisschop over politie

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop aan het commissiedebat over politie. Tijdens zijn bijdrage gaat hij onder andere in op de CAO en PTSS.

Voor politiewerk geldt, "All give some, some gave all." "Allen geven wat, sommigen gaven alles." Dit heeft alles te maken met het gevaarlijke werk dat agenten doen en de veiligheidsrisico’s die zij daarbij lopen.

GGP
Om Nederland veilig te houden hebben we echt voldoende agenten nodig. De zorgen zijn groot over de onderbezetting in de Gebiedsgebonden Politiezorg. De hoge werkdruk in de GGP heeft naast onderbezetting, ook te maken met de aard en omvang van de werkvraag. De recente gewelddadigheden rond voetbalwedstrijden en coronarellen zorgen voor extra belasting en leiden ertoe dat agenten blijven doorwerken, geen vrij kunnen krijgen en overbelast raken. Zo is de onderbezetting in de incidentafhandeling toegenomen tot meer dan 1500 fte op een formatie van 15.000 fte!

De SGP-fractie is blij dat politievrijwilligers nu worden ingezet om de operationele druk te verlichten in bijvoorbeeld cold-case zaken, maar is de minister voornemens om politievrijwilligers ook breder in te zetten om de werkdruk te verlagen? De werkdruk leidt niet alleen in Randstedelijke gebieden tot achterstanden van de incidentafhandeling. Ook in buitengebieden wordt de norm 1/5000 inwoners een wijkagent nog altijd niet gehaald. Mijn aangenomen Kamermotie roept de regering op om met het LOVP in overleg te treden over uitbreiding van wijkagenten in het buitengebied. Hoe staat het met de uitvoering van deze motie?

CAO
De werkdruk bij agenten is extreem hoog, de politie voert hier op dit moment actie voor en wil een rechtvaardige CAO. Ik spreek regelmatig (wijk)agenten die niet meer de politiezorg kunnen bieden die ze graag aan de samenleving leveren en maak me daar veel zorgen over. De inhoud en uitkomst van de CAO-onderhandelingen is iets tussen de minister en de vakbonden. Ik zou haar mee willen geven dat agenten de waardering moeten krijgen die zij verdienen. Houdt de minister rekening met verder ingrijpende acties en de veiligheid die daarmee op het spel staat? Wat is de inzet van de minister bij deze onderhandelingen en is zij bereid te investeren in de politie om een goede samenwerking tussen ministerie, politie en vakbonden te bewerkstelligen?

PTSS
Ik krijg veel berichten van (oud-)agenten die vanwege hun werk PTSS hebben gekregen. Naast dat zij hun werk niet meer kunnen doen en dagelijks te maken hebben met de gevolgen hiervan, zijn zij al jaren verwikkeld in een ongelijke strijd met de korpsleiding waarbij de menselijke maat ontbreekt. Ik roep de minister nogmaals op om bij de afhandeling van restschade bij (ex)politiemensen met PTSS, de eerder toegekende smartengeldvergoeding niet op de restschade in mindering te brengen of op andere wijze te verrekenen, maar hen volledig te compenseren. Daar hebben zij recht op! Politiemensen verdienen ieders steun. Zij staan 24/7 voor onze veiligheid. Laat hen niet in de kou staan.