7 september 2023

Bisschop over stikstof, NPLG en natuur

Op donderdag 7 september 2023 debatteerde de commissie Natuur en Milieu van de Tweede Kamer met demissionair ministers Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Van der Wal (Natuur en Stikstof) over stikstof, het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en natuur. Namens de SGP leverde Roelof Bisschop een bijdrage. Zijn inbreng aan het commissiedebat is hieronder te lezen.

Het is hoog tijd voor hervorming van het stikstofbeleid. Je zult maar PAS-knelgeval zijn, of een handhavingszaak aan je broek hebben. Overheid en banken laten je aan je lot over, terwijl je gedaan hebt wat de overheid vroeg. Je zult maar onverwachts als piekbelaster aangemerkt worden. Wat moet je met de Haagse dreigementen en beloften? Je zult maar garnalenvisser zijn met een stikstofreferentie van nul, terwijl grote containerschepen mogen doorstomen.
De rechtvaardigheid moet terug in het Natura 2000 beleid!

Goed natuurbeheer
De SGP is voor goed natuurbeheer en emissiereductie. Zo vraag ik de ministers het financieringsgat voor agrarisch natuurbeheer te dichten. We willen niet minder, maar meer agrarische natuurbeheer!

Met de eenzijdige focus op stikstof kan het geld zomaar verkeerd besteed worden. Tientallen miljoenen investeren in beter natuurbeheer en waterhuishouding levert meer op dan het voorkomen van achter-de-komma deposities.

Uit kdw-fuik
Bewegende doelen horen niet in de wet thuis! Kijk veel meer naar de staat vande natuur en de daadwerkelijke, lokale invloed van stikstof ten opzichte vanwaterhuishouding en beheer. Waarom bieden de natuurdoelanalyses dan nog zo weinig inzicht in velddata en ontbreken bodemanalyses? Zo komen we er niet. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat dit veranderd?

Saldering lijkt op slot te zitten door de aanname dat sprake is van verslechtering vanwege stikstofdepositie. Is mijn veronderstelling juist dat in verschillende gevallen maar verslechtering aangenomen wordt omdat onvoldoende veldgegevens beschikbaar zijn? Is mijn veronderstelling juist dat in veel gevallen verslechtering primair te wijten is aan problemen met de waterhuishouding?

Marginale deposities
 Er liggen inmiddels geaccepteerde passende beoordelingen die aangeven:kleine deposities kunnen geen significant hebben. En zo meer. Hoe gaan we die kennis breed delen en benutten? De minister kijkt voor woningbouwprojecten op korte termijn naar benutting van gestandaardiseerde inzichten in ecologische effecten. Heel goed. Wil zij PAS-knelgevallen daarbij meenemen?

Voor duurzame energie en energie-infrastructuur moet als wiedeweerga een aparte bouwvrijstelling komen. Die projecten dragen juist bij aan depositiereductie! Welke milieuclub is hier op tegen?

PAS-knelgevallen
PAS-gevallen zitten in een steeds nijpendere situatie. Dit kan toch niet? Waarom zo traag met uitrol van nieuwe emissiearme stalsystemen ten behoeve van onder meer PAS-knelgevallen? Gelderland kon met de Regeling provinciale maatregelen PAS-melders welgeteld één bedrijf helpen. Te beperkende voorwaarden. Hoe kan dat? Tientallen PAS-knelgevallen dreigen buiten de boot te vallen, mede omdat ze vóór 2015 gebouwd hebben en op advies van bevoegd gezag daarna een PAS-melding hebben gedaan. Hoe kan het dat een PAS-melder destijds een gecontroleerde én goedgekeurde melding had gedaan, maar nu niet in aanmerking komt voor legalisatie? Gaat de minister deze ondernemers meenemen in het legalisatieprogramma en de regelgeving hierop aanpassen?

Aanpak piekbelasting
Waar gaat het naar toe met de aanpak piekbelasting? De opkoopregeling is niet aantrekkelijk voor oudere stallen, terwijl je die juist wel mee zou willen nemen. Hoe voorkomen we sloop op goede bedrijfslocaties? Waar blijven de broodnodige regelingen voor verplaatsing, emissiereductie en extensivering?
Liggen de ontwerpregelingen al bij de Europese Commissie voor notificatie?
Wordt de investeringsmodule voor brongerichte verduurzaming, zoals beloofd, deze maand gepubliceerd?  Worden zoveel mogelijk veehouders erin meegenomen? Te veel tijd is al verloren gegaan, benut de kansen. Brongerichte emissiearme stalsystemen moeten we niet onnodig problematiseren vanwege de ervaringen met oudere emissiearme vloeren. Waar blijven trouwens de definitieve reductiedoelen voor industrie, energie en mobiliteit?

Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)
Rijk en provincies liggen in de clinch over het NPLG-budget. Voor nu doe ik de oproep om versneld middelen ter beschikking te stellen voor gebiedsprojecten waarbij boeren en natuurmensen staan te popelen om aan de slag te gaan.
Frustreer deze positieve energie niet door het gesteggel over het grote plaatje.

Emissiedata
Nieuwe onderzoek van Wageningen leert dat sprake is van meer uitstoot van niet-reactief stikstof en minder ammoniakuitstoot uit ligboxenstallen dan gedacht. Wageningen komt op een emissiefactor van 11 in plaats van 13.
Wordt dit meegenomen in de RIVM-actualisatie?

Wolf 
De Europese Commissie wil kijken naar de broodnodige versoepeling van de beschermingsstatus van de wolf. Gaat Nederland zich hier voluit bij aansluiten? Schapen en kalveren zullen ons vanuit de wei dankbaar aankijken.