14 februari 2024

Christenvervolging: een gigantisch probleem

Lees hier de spreektekst van SGP-voorman Chris Stoffer aan het debat over de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken, gehouden op 13 februari 2024.

“Overigens heeft de vredesconferentie zelve voor mij daarom zoo ernstige beteekenis, omdat ze eene poging wil zijn om de macht terug te dringen en het recht te sterken. In den strijd tusschen recht en macht zijn de volkeren van Europa en daarbuiten de laatste tientallen van jaren niet van betere conditie geworden. De eerbied voor het recht is op tal van punten geknakt, en de overmacht heeft keer op keer het recht gekrenkt en teruggedrongen.”

In 1899 sprak Abraham Kuyper deze woorden in een debat in onze Tweede Kamer. Het zijn mooie woorden om bij deze begroting van Buitenlandse Zaken te herhalen.

Veiligheid
Internationale veiligheid, stabiliteit en rechtsorde zijn cruciaal. Dat zijn twee begrotingsartikelen die de SGP aan het hart gaan en waarom wij positief over de begroting zijn. Het kabinet signaleert terecht dreigingen en gaat die tegen, juist wanneer de invloed van Europese landen afneemt en Chinese en Russische invloed groeit. Deze begroting vat veiligheid breed op met oog voor geopolitiek, mensenrechten en strategische autonomie. De SGP steunt dat.

Christenvervolging
Bij één mensenrecht wil ik stilstaan, namelijk christenvervolging. Pas kwam de Open Doors Ranglijst weer naar buiten en schrok ik van het toegenomen geweld. Dit geweld verschuift richting Afrika en er is steeds meer autocratische invloed betrokken. Dat raakt wezenlijke menselijke veiligheid en is ingebed in conflictsituaties en fragiele staten. Ziet de minister na het Open Doors rapport nog tekortkomingen in haar beleid en wat kan het kabinet extra doen om geweld tegen christenen tegen te gaan?

Europese Unie
Deze begroting is qua financiën en maatregelen meer EU-gericht dan ooit. Daar is de SGP kritisch op. Europa moet zich beperken tot haar kerntaken, interne markt en handel. Europa wordt ook geopolitiek belangrijk willen wij nog invloed hebben. Maar moet dat ook koste wat kost?

De SGP vindt dat niet alsmaar meer van onze BZ begroting via de EU moet lopen. En nog een doorn in ons oog is het opgeven van het veto op buitenlands beleid dat opnieuw genoemd wordt. Met veel meer beleidsterreinen, meer landen en diepere integratie wordt besluiten moeilijker. Unanimiteit is een goede drempel voor onze soevereiniteit.

Ook vraag ik me af of sancties en dergelijke afdwingen met een gekwalificeerde meerderheid effectief is voor draagvlak en uitvoering. Graag een reactie van de minister of ze meer draagvlak en eensgezinde uitvoering verwacht als er meer QMV besluiten vallen.

Israel
Ik bespreek graag nog uitgebreid Israël. Wij hebben pas al UNRWA besproken nadat de financiering terecht is opgeschort. Maar waarom kwam het zover? Waarom is 1 organisatie tegelijk zo verrot en is hij lang in stand gebleven en tegelijk “too big to fail” als ware het een systeembank?

We waren te afhankelijk en hebben op een paard gewed dat koste wat het kost beschermd moest worden. Maar hier zitten meer lessen in voor internationale organisaties. Internationale organisaties hebben veel macht en staan op een grote afstand en gaan met ons belastinggeld om. Dan mogen we goede verantwoording terug verwachten. Ik was een tijdje geleden met een reis in Israël en een deel van onze reis mocht het UNRWA kamp in maar ik niet, zogenaamd omdat mijn veiligheid niet gewaarborgd kon worden. En ik stond daar als Nederlands Kamerlid, toen een van de donorlanden.

Laat dit een les zijn voor hoe wij met internationale organisaties omgaan. Niet alleen op één paard wedden. Geef ruimte en vertrouwen om het resultaat te bereiken, maar dwing ook verantwoording af. Wees niet bang om geld en steun te onthouden als een organisatie faalt of averechts werkt. Lidstaten zijn lidstaten niet alleen om geregeerd te worden, maar gaan een samenwerking aan waar ze controle over hebben.

Waar dit nog meer wringt is onze zetel in de VN Mensenrechtenraad. Het is soms een gezag op het gebied van mensenrechten. Andere keren spannen de ergste mensenrechtenschenders er samen tegen Israel. Een aantal dingen vallen op aan de Nederlandse inzet in de Mensenrechtenraad. De Minister noemt Israël als land waar ernstige mensenrechtenschendingen plaatsvinden.
De mensenrechtenraad is berucht om onterecht Israelbashen. Ik vraag de minister waarom zij daar in mee wil gaan? Wil zij dit niet tegenspreken, of juist van de agenda schrappen?

Ik mis in het document ook Nigeria. Christenvervolging is in Nigeria een gigantisch probleem. Geweld tegen christenen neemt enorm toe en we weten nog niet of de minister dit meeneemt in de Universal Periodic Review van Nigeria omdat onze schriftelijke vragen over het Open Doors rapport nogsteeds niet beantwoord zijn.

Graag bespreek ik nog een SGP-D66 amendement over zorg voor gedetineerden in het Buitenland. Dat is geen populaire groep, maar wel alsnog staatsburgers en je vergeet ze makkelijk. Een deel van hun juridische bijstand en geestelijke verzorging gaat via maatschappelijke organisaties. Daarvoor verhogen wij graag de subsidies met een bescheiden 270.000 euro. Hiermee leggen wij een motie Sjoerdsma van der Staaij vast, maar het mooiste is natuurlijk als het structureel wordt geregeld