30 maart 2023

Cybercrime, online fraude en discriminatie

De commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer debatteerde op donderdag 30 maart over cybercrime. Namens de SGP sprak fractievoorzitter Van der Staaij. Zijn bijdrage aan het commissiedebat is hieronder te lezen.

Online fraude
We zijn mogelijk allemaal wel eens één muisklik verwijderd geweest van een miljoenenerfenis van een zogenaamd ver familielid uit Nigeria. Gelukkig hebben we een goede spamfilter en laten de vele spelfouten duidelijk zien dat het hier om phishing gaat. Maar online criminelen worden steeds slimmer en weten ook e-mails van overheidsdiensten of banken te kopiëren. Ze slaan steeds vaker en sluwer toe, het is niet verwonderlijk dat het aantal slachtoffers van online fraude zoals phishing is de laatste jaren exponentieel is gestegen en dat cybercrime inmiddels een ‘industriële omvang’ heeft aangenomen. Het is goed dat het kabinet dit ook monitort en met een aanpak komt om online fraude te voorkomen en beter aan te pakken.

Mijn fractie is er echter niet gerust op dat de inzet die gepleegd wordt om fraude tegen te gaan opweegt tegen de inzet die criminelen plegen om nog meer slachtoffers te maken.

Online fraude is voor criminelen een lucratieve manier van heel snel heel veel geld verdienen en er gemakkelijk mee weg komen. Dader en slachtoffer hoeven elkaar immers niet te kennen. De weerbaarheid blijkt minder schaalbaar en ook de opsporing in de digitale wereld blijft lastig. De SGP-fractie pleit dan ook voor meer capaciteit voor de digitale kant van criminaliteit en wil hier nadrukkelijk de lokale aanpak bij betrekken. Hoe kijkt de minister hier tegenaan?

Het gaat vaak om relatief kleine delicten, maar de gevolgen voor slachtoffers kunnen heel groot zijn. Slachtoffers die zich melden verwachten opsporing en vervolging van de daders, maar dat gebeurt nu vaak niet. Hoe gaat de minister zorgen voor goede opvolging van de aangiftes van online fraude?

Mijn fractie heeft signalen ontvangen dat cybercrime een groter probleem is dan we nu zien. Veel traditionele criminaliteit met een digitale component wordt nu nog niet altijd als zodanig geregistreerd bij de politie. Wat gaat de minister eraan doen dat alle aangiftes die een digitale component bevatten op de juiste manier worden geregistreerd?

Naast de strafrechtelijke route is het ook mogelijk voor slachtoffers om de civiele route te volgen bij niet-bancaire fraude, maar deze regeling is nog niet erg bekend. Kan de minister binnen het actieplan online fraude maatregelen nemen om de bekendheid met de procedure niet-bancaire fraude te vergroten onder slachtoffers?

Online discriminatie en antisemitisme
De SGP-fractie vindt het zorgelijk dat antisemitisme op sociale media steeds meer lijkt toe te nemen. Het is belangrijk dat bij antisemitische uitlatingen op sociale media direct wordt ingegrepen en dat dit ook geregistreerd wordt volgens de IHRA-definitie. Heeft dit ook prioriteit bij de minister? En blijft zij in gesprek met sociale media bedrijven om deze IHRA-definitie te hanteren?