2 februari 2024

Dat is geen innovatie, maar slappe hap!

Op dinsdag 30 januari debatteerde de Tweede Kamer in commissieverband over verkeersveiligheid. Namens de SGP voerde Chris Stoffer het woord. Zijn bijdrage aan het commissiedebat is hieronder te lezen.

In 2018 ben ik de Kamer in gekomen. Een persoonlijke motivatie was en is de bescherming van het leven, ook op de weg en het fietspad. Wie de aantallen verkeersslachtoffers ziet, weet dat het nog niet de goede kant op gaat. Integendeel. In 2018 was het aantal verkeersdoden en gewonden al hoger dan de jaren ervoor. In 2022 was er een nieuwe piek. Wat een leed en verdriet. De SGP moedigt de bewindslieden graag aan om zich onverminderd in te blijven zetten voor meer verkeersveiligheid.

Handhaving
Veroorzakers van ernstige ongelukken worden steeds vaker vervolgt voor poging tot doodslag. Het is een teken dat roekeloos rijgedrag vaker voorkomt. We praten al langer over aanpak daarvan. Maar, hoe kan het dat iemand die in drie jaar tijd meer dan vijftig verkeersboetes heeft gekregen nog steeds schijnbaar ongehinderd de weg op kan en een dodelijk ongeluk veroorzaakt?

Ik lees in een Kamerbrief dat een innovatief project is bedacht: een bewustwordingsbrief voor verkeersveelplegers. Ik moest even in mijn ogen wrijven: dat is geen innovatie, maar slappe hap. Waarom wordt niet eerder ingezet op het onderkennen van recidive en een tijdelijke rijontzegging?

Experts geven aan dat ze wat betreft verkeershandhaving een groot gemis ervaren aan prioriteit en regie bij de betrokken autoriteiten, en gebrek aan capaciteit bij de politiek. Experts wijzen op gebrek aan communicatie over veelplegers en gebrekkige informatie-uitwisseling tussen straf- en bestuursrecht en tussen strafrechtpartners onderling. De bewindslieden hebben al vaker mooie brieven geschreven. Ik wil ze even uitdagen: hoe gaan zij meer regie pakken en ervoor zorgen dat verkeershandhaving op een hoger plan getild wordt? Wordt gekeken naar terugkeer van verkeershandhavingsteams bij de politie? Ook de pakkans moet omhoog.

Inzet boa’s
De SGP heeft altijd aangedrongen op meer inzet van boa’s voor verkeershandhaving in de wijk. Dat gaat gebeuren. Heel goed. Ik lees echter ook dat dit beperkt wordt tot ongemotoriseerd verkeer. Waarom niet voor snelheidscontroles in de wijk, onder toezicht van de politie? Kan dit in pilotvorm opgepakt worden?

Negeren rode kruizen
Nog steeds trekt een groep automobilisten zich weinig van rode kruizen aan en worden wegwerkers en -inspecteurs aangereden. Steeds meer nieuwe auto’s zijn in staat om te reageren op externe signalen. In Duitsland en Oostenrijk zijn ze al zover dat auto’s automatisch afremmen voor wegafzettingen. Cruciaal hiervoor is de ontwikkeling van een zogenaamd trustdomein voor betrouwbare data-uitwisseling. De overheid is aan zet voor het opzetten van zo’n trustdomein waar fabrikanten vertrouwen in hebben.
Wil de verkeersminister zich hier in Nederland voor inzetten?

Investeringsimpuls
Bij het begrotingsdebat heb ik het al aangestipt: er ligt een taak voor het Rijk om gemeenten en provincies te ondersteunen bij het veiliger maken van 80 kilometer per uur wegen, woonwijken en fietspaden. De investeringsimpuls verkeersveiligheid moeten we structureel maken. Ik roep de formerende partijen op om verkeersveiligheid niet het kind van de rekening te laten zijn.

E-bikes
Een probleem in het verkeer is de sterke toename van het aantal elektrische fietsen en fatbikes. Soms zie je 80-plussers harder dan 20 kilometer per uur rijden of zie je jongeren op een fatbike door het verkeer laveren en vraag je je af: hoe lang gaat dat goed? Een fietshelm kan veel ellende besparen. Wordt ingezet op een campagne die het dragen van een fietshelm bij een elektrische fiets stimuleert?

Fatbikes worden de nieuwe snorfiets of scooter, maar dan zonder helm en zonder kenteken. Je gaat makkelijk harder dan op een gewone e-bike. Moeten we hier niet gaan denken aan een helmplicht of een andere gerichte aanpak?

Onduidelijke voorrangssituaties
De ANWB trekt aan de bel over onduidelijkheid bij voorrangssituaties. Automobilisten klagen over verschillen tussen uitritten, waardoor niet duidelijk is of sprake is van een uitrit of een gelijkwaardige zijweg. Ook de verschillen tussen rotondes zorgen voor onduidelijkheid. Wil de minister wegbeheerders oproepen om zoveel mogelijk de landelijke richtlijnen te volgen?

Reddingsstraat
Bij de begrotingsbehandeling heb ik aandacht gevraagd voor de Duitse reddingsstraat. Bij filevorming gaan auto’s zoveel mogelijk links en rechts rijden, zodat hulpverleningsvoertuigen er tussendoor kunnen. De minister wees het af met de opmerking dat vluchtstroken hier breder zijn. Het probleem is echter dat steeds meer vluchtstroken in gebruik worden genomen als spitsstrook. Wat dan? Ik wil de minister oproepen alsnog naar deze problematiek en mogelijke oplossing te kijken. Een eenduidige richtlijn voor automobilisten voorkomt chaos op de weg waar hulpverleningsvoertuigen niet doorheen komen.