27 juni 2018

De SGP doet een rondje verkeersknelpunten door Nederland

SGP-Kamerlid Chris Stoffer doet een rondje door Nederland. Hij is op zoek naar de meest springende knelpunten in het wegen-, bruggen- en sluizennetwerk. De regering trekt 2 miljard euro uit voor infrastructuur. De SGP zou daar wel weg mee weten.

De partij pleit in de Tweede Kamer voor een spoedige aanpak van de volgende knelpunten:

- De Volkerak- en Kreekraksluizen voor de binnenvaart Antwerpen-Rotterdam
- Knooppunt A1/A30 Barneveld (in de volksmond: knooppunt ‘het Ei’)
- De verbinding tussen de N11 en de A12 (de Bodegravenboog)
- De A28 tussen Hoevelaken en Hoogeveen
- A4 Burgerveen-Prins Clausplein
- A50 tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef bij Nijmegen
- De Rijnbrug bij Rhenen
- Knooppunt Raalte bij de N35 (Mariënheem)
- De brug over de Skarster Rien A6 (Joure)
- De Maritieme Servicehaven in Flevoland (bij Urk)

De volledige bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het algemeen overleg van 27 juni 2018 over de MIRT is hieronder te vinden.

Twee miljard euro
Het regeerakkoord trekt eenmalig twee miljard euro uit voor infrastructuur. Hoe wil het kabinet dit in gaan vullen?

Forens op de fiets
De fileaanpak moet meer zijn dan investeren in wegen. Ik noem in dit verband de brief over het fietsbeleid. Om forenzen uit de auto op de fiets te krijgen, zal meer moeten gebeuren dan inzetten op optimale benutting van de huidige fiscale regelingen. Ik handhaaf mijn eerdere pleidooi voor een verlaagde bijtelling voor de al dan niet elektrische leasefiets, net zoals nu voor de elektrische auto geldt.

Ik begin het rondje Nederland bij Barneveld en ik hoop te eindigen in Urk. Wat wil je als SGP-er nog meer?

A1/A30 (knooppunt ‘het Ei’)
De minister maakt werk van de aanpak van het knooppunt A1/A30 bij Barneveld. Er is vaart nodig. Het is nog een van de weinige knooppunten met stoplichten. Ik heb begrepen dat volgens het MIRT-onderzoek ook verbreding van de A1 richting Apeldoorn noodzakelijk is. Pakt de minister dit op?

En nog een verzoek met een knipoog: kan de minister ervoor zorgen dat het beestje net als alle andere knooppunten ook een naam krijgt? En doe dan maar de naam die het ook in volksmond heeft: knooppunt het Ei!

Bodegravenboog
Nog een bijzondere situatie: de verbinding tussen de N11, een autoweg, en de A12 richting Den Haag, bij Bodegraven. Je bent twee rotondes en een gelijkvloerse kruising met een drukke fietsroute voor scholieren verder voordat je op de A12 zit. Dat brengt filevorming en risico’s voor de verkeersveiligheid met zich mee. De regio pleit voor een Bodegravenboog, een directe aansluiting tussen de N11 en de A12 richting Den Haag. Wil de minister hierover in overleg met de regio?

A28
Het MIRT onderzoek voor de A28 tussen Hoevelaken en Hoogeveen laat nog op zich wachten. Wordt dit snel opgepakt?

A4 Burgerveen-Prins Clausplein
Het traject A4 Burgerveen – Prins Clausplein staat bovenaan de filelijstjes. Voor de transportsector is de jaarlijkse fileschade zelfs meer dan twintig miljoen euro. Het traject zit in het MIRT. Door de Kamer is aangedrongen op een voortvarende aanpak. De procedures zullen rond 2023 afgerond worden, maar de aanleg zou pas in 2028 kunnen beginnen. Waarom moet dat zo lang duren?  

A50 Nijmegen
Het traject A50 tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef bij Nijmegen wordt steeds drukker en staat inmiddels in de filetop-10. Het zit echter nog niet in het MIRT. Is de minister bereid een MIRT-onderzoek te starten? 

Rijnbrug
Dan naar de Rijnbrug bij Rhenen. De regio wil een nieuwe, verbrede provinciale weg over deze oude brug. En is bereid daar fors in te investeren. De brug is echter eigendom van het Rijk. Daarbij geldt dat de genoemde weg een bovenregionale functie heeft, als verbinding tussen de A15 en de A12/A30. Is de minister bereid samen met de regio te kijken wat de mogelijkheden zijn voor een nieuwe brug? Is zij bereid hierin te investeren?  

N35 Mariënheem
De minister heeft geld gereserveerd voor de aanpak van knooppunt Raalte bij de N35. Verder wordt een groot deel van het traject vierbaans autoweg. Er blijft een belangrijke zwakke schakel over: de N35 gaat dwars door het dorp Mariënheem heen, met een maximumsnelheid van 50 km/uur en veel overstekende fietsers. Wanneer gaat de minister deze zwakke schakel ook aanpakken?  

Skarster Rien brug A6
Als je op de A6 naar Joure rijdt, kan het zomaar zijn dat je in de file komt te staan, omdat de brug over de Skarster Rien open staat. En dat gebeurt nogal eens, zeker in de zomermaanden. De bouw van een aquaduct zou dit voorkomen. Een plan hiervoor is destijds geschrapt uit het MIRT in verband met bezuinigingen. Nu blijkt uit berekeningen van Witteveen en Bos dat de bouw goedkoper kan dan destijds gedacht. Is de minister bereid samen met de regio te kijken wat mogelijk is?

Berging
De SGP vraagt graag weer aandacht voor de belangrijke rol van bergingsbedrijven. Hoe eerder zij na ongelukken aan de slag kunnen, hoe sneller de weg vrij is. De minister komt met een twintigtal standby locaties. Dat is een goede zaak. Zorgt ze voor een kostendekkende vergoeding? Als bergingsbedrijven uitgeknepen worden, komt de landelijke dekking in gevaar. De minister gaat ook kijken of bergers zichzelf kunnen beveiligen zodat ze niet hoeven te wachten tot een weginspecteur beschikbaar is. Graag de toezegging dat het niet de vraag is of deze ruimte er moet komen, maar: hoe?

Onderhoud bruggen
Door EenVandaag is onlangs melding gedaan dat zo’n honderd bruggen, viaducten en tunnels in Noord-Holland niet voldoen aan eisen, met mogelijk onacceptabele risico’s als gevolg. Ik durf te stellen dat er voor wat betreft de rijks infrastructuur geen sprake is van onacceptabele risico’s. Rijkwaterstaat inspecteert haar kunstwerken eens in de 6 jaar en als er aanleiding toe is wordt er besloten tot een intensiever inspectieregime. Wat wel helder is, is dat vele civiele kunstwerken in Nederland aan het einde van hun levensduur zijn en dat zo de kans op verstoringen toeneemt. En dat er daarmee een forse opgave ligt voor de minister om die bruggen, viaducten en sluizen die aan het einde van hun levensduur zijn te renoveren en te vervangen.

Mijn vragen aan de minister zijn dan ook de volgende:

  • Deelt de minister mijn zienswijze dat er geen sprake is van onacceptabele risico’s op de rijksinfra?
  • Is de minister het met eens dat er een forse inspanning nodig is om de bestaande infra in Nederland te renoveren en/of te vervangen?
  • Zo ja, wat heeft de minister nodig om deze inspanning ook daadwerkelijk te realiseren?

In het verlengde hiervan nog een vraag over het onderhoud van sluizen: binnenvaartschippers geven aan dat ze regelmatig achterstallig onderhoud bij sluizen constateren, maar dat meldingen niet serieus genomen worden. Zo zijn bij de sluis bij Weurt regelmatig stremmingen en storingen, terwijl Rijkswaterstaat weinig meer doet dan noodreparaties. Graag actie.

Binnenvaart Antwerpen-Rotterdam
Binnenvaart speelt een cruciale rol in het goederentransport tussen Rotterdam en Antwerpen. Een belangrijk knelpunt zijn de Volkerak- en Kreekraksluizen. De schutcapaciteit verdient uitbreiding om binnenvaartfiles te voorkomen. Dit mag niet op de lange baan geschoven worden. Gaat de minister nu al voorbereidingen treffen voor uitbreiding van de schutcapaciteit?

Verder heb ik begrepen dat een viertal bruggen tussen de Kreekraksluizen en Antwerpen te laag zijn voor de huidige containervaart. Schippers kunnen hierdoor niet al hun containercapaciteit benutten. Dit zorgt onder meer voor onnodige CO2-emissie. Heeft de minister dit op haar netvlies staan? Wil zij een MIRT-verkenning starten? 

Maritieme Servicehaven bij Urk
Tot slot de Maritieme Servicehaven in Flevoland, bij Urk. Rijk en provincie zijn nog steeds in overleg over de pacht of verkoop van Rijksgronden. Het is van belang dat ondernemers en financiers voldoende zekerheden krijgen om investeringen te doen. Erfpacht zou daarvoor onvoldoende zijn. Ik vraag de minister om mee te bewegen en ervoor te zorgen dat de business case niet op losse schroeven blijft staan.