28 juni 2018

Eerst water, de rest komt later

Aan het einde van een politieke week met onderwerpen als de dividendbelasting en de klimaatwet is SGP-Kamerlid Chris Stoffer, van huis uit ingenieur, blij dat hij weer echt de handen uit de mouwen kan steken bij het algemeen overleg over water. Lees hieronder zijn bijdrage.

"Ik begin bij een onderwerp dat veel mensen direct raakt. Googel op wolkbreuk en je hoeft maar een maand terug te gaan voor tientallen foto’s en berichten. Het aantal hoosbuien neemt sterker toe dan we eerder dachten. Het is voor gemeenten en waterschappen alle hens aan dek om de overlast te beperken. De Deltacommissaris heeft gepleit voor een Rijksbijdrage. De minister pakt de toezegging in het Interbestuurlijk Programma op. Uitstekend. Ik heb nog wel een vraag. De minister kijkt naar het Deltafonds dat toch vooral bedoeld is voor hoogwaterbescherming. Verder verwijst ze regionale overheden door naar de regio-enveloppe en de klimaat-enveloppe uit het regeerakkoord. Waarom kiest het kabinet niet voor een reservering in de regio-envelop voor klimaatadaptatie projecten? Dan zijn overheden niet afhankelijk van een loterij. Kijkt de minister ook naar een koppeling met de natuur-envelop?

Hoe minder betegelde tuinen, hoe beter. Financiële prikkels kunnen helpen om burgers en ondernemers te stimuleren. De Staat van het Water verwijst naar onderzoek hierover en zegt dat waterschappen en gemeenten hiermee aan de slag kunnen. In het betreffende onderzoeksrapport worden echter ook landelijke fiscale prikkels genoemd. Kijkt de minister hier ook naar?

Watertoets
De Staat van het Water doet verder verslag van onderzoek naar de toepassing van de watertoets. Daar schrok ik van. Waterschappen worden niet méér, maar minder betrokken bij het opstellen van bestemmingsplannen en structuurvisies. Gaat de minister zorgen voor betere uitvoering van de watertoets via bestuurlijke afspraken en/of betere juridische verankering? Neemt zij dit mee in het addendum bij het Bestuursakkoord Water?

Waterschapsheffingen
Dan naar de waterschapsheffingen. Ondanks aanpassingen ten opzichte van eerdere voorstellen kan de heffing voor boeren en tuinders nog behoorlijk op gaan lopen. De heffing wordt gebaseerd op de daadwerkelijke kosten die waterschappen moeten maken.
Akkoord, maar worden dan ook de kosten meegerekend die ondernemers maken voor bijvoorbeeld maaien en waterberging?

Normering waterkwaliteit
De KRW-opgave is groot. Dat moeten we slim aanpakken. In dit verband een vraag over normering en toetsing. Goed dat de minister zich inzet voor aanpassing van het onverstandige ‘one out, all out’ principe. Maar, nog los daarvan, de werkgroep KRW-doelstellingen zegt dat Nederland veel meer parameters hanteert dan verschillende andere lidstaten. Dan loop je ook eerder vast… Hoe zit dat?

Lozingen
Voorschriften voor lozingen wil het kabinet in het kader van de Omgevingswet decentraliseren. De SGP wil een lappendeken aan voorschriften graag voorkomen. Waarom kiest de regering niet voor nationale regulering, met ruimte voor regionaal maatwerk?

Zuiveringsplicht glastuinbouw
Tuinders maken werk van collectieve zuivering van afvalwater. Ze lopen wel tegen een probleem aan. Voor het fiscale MIA/VAMIL-voordeel moeten ze de installatie binnen drie jaar draaiende hebben. Dat is lastig. Ze zijn in 2017 gestart en hebben tot 2020 de tijd. Die tijd hebben ze ook wel nodig. Dat is een jaar te lang voor het fiscale voordeel. Wil de minister voorkomen dat ze de MIA/VAMIL mislopen door de termijn met een jaar te verlengen?

Wasplaatsen spuitapparatuur
De praktijk leert dat het schoonmaken van landbouwspuiten net zo goed op een wasplaats met een aaneengesloten bodemvoorziening kan als op een wasplaats met een duurdere, vloeistofdichte vloer. De eerste optie is pas per 2021 toegestaan in het kader van de Omgevingswet. We kunnen het ondernemers echter niet aandoen om nu nog te investeren in de dure variant van de wasplaats. De bewindslieden kijken naar aanpassing van de huidige regeling. Graag vaart maken. Wanneer komen zij met deze aanpassing?

Varik-Heesselt
Dan ga ik naar Varik-Heesselt. Goed dat de minister voor het voorkeursalternatief zonder geul kiest. We hebben nog wel één maar: ze wil de ruimtelijke reservering voor de geul handhaven. Alle mooie woorden van de minister ten spijt, gebiedsbewoners hebben de komende decennia last van de gebiedsclaim, ook wel schaduwschade genoemd. Ik vind dit niet verstandig en niet nodig. Met buitendijkse rivierverruiming krijg je ook de op langere termijn gewenste waterstandsdaling en dan zelfs op een langer traject.

Zeeland
In het Bestuursakkoord Water is afgesproken dat waterschappen een projectgebonden aandeel van 10% aan hoogwaterbeschermingsprojecten leveren. Voor een provincie als Zeeland met relatief weinig inwoners en veel zeedijkkilometers gaat dat steeds meer aantikken. Zeker bij toepassing van het principe ‘meerlaagse veiligheid’. Evacuatie is geen optie als zeedijken het begeven. Dat moet dus aan de voorkant geregeld worden met bijbehorende kosten. Houdt de minister dit in de gaten, zodat onevenredige stijgingen van waterschapslasten voorkomen worden?