24 maart 2021

Geen Europese coronapas!

Nederland moet in Brussel de komst van een Europese coronapas dwarsbomen. Zo’n ‘groene kaart’ wordt onvermijdelijk een ‘rode kaart’ voor mensen die niet-gevaccineerd zijn, wat kan betekenen dat ze bijvoorbeeld niet meer vrij kunnen reizen van het ene land naar het andere land.

Dat stelde Roelof Bisschop tijdens het debat over de Eurotop die op 25 en 26 maart gehouden zal worden. De SGP vindt dat de EU helemaal buiten haar boekje gaat met dit voorstel. Gezondheidszorg is een zaak van de lidstaten, niet van een centraal gezag in Brussel. Dat is vastgelegd in Europese verdragen, en door zo’n ‘groen certificaat’ in te voeren, handelt de Europese Commissie in strijd met haar eigen regels. Helaas is dat symptomatisch voor ‘Brussel’: steeds meer macht pakken, zelfs als daarvoor geen goede en juridisch stevige basis is.

Overigens wees Bisschop er fijntjes op dat steeds meer mensen kritisch zijn over een nog verdergaande integratie binnen de EU. Uit onderzoek blijkt dat 46% van de burgers binnen de EU tegen een nog verdergaande eenwording is, 39% zou zo’n integratie toejuichen, en 15% weet het niet.

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop aan het debat dat op 24 maart over de Eurotop die gehouden zal worden op 25 en 26 maart.

Een nieuwe periode ligt voor ons. Nu VVD en D66 goed gescoord hebben – waarmee ik de desbetreffende collega’s gelukwens – zou men triomfantelijk kunnen uitroepen: ‘EU, voorwaarts mars!’ Maar dat zou een grote misrekening zijn:

  1. electoraal gezien, want miljoenen mensen stemden op EU-kritische partijen;
  2. maar bovenal inhoudelijk gezien, want een bescheiden EU, die zich beperkt tot de hoofdzaken en ruimte biedt voor variatie, is in het belang van ons allemaal!

Aan het begin van deze periode wil ik opnieuw de noodklok luiden. Vanuit de Europese Commissie komen te veel en te vergaande voorstellen. Niet zelden gaat de EU daarbij haar juridische boekje te buiten. Anders gezegd: de EU treedt stelselmatig buiten de kaders van de EU-verdragen inzake bevoegdheid en rechtsgrondslag, proportionaliteit en subsidiariteit.

  • Deelt de minister de visie dat de EU niet ‘creatief mag boekhouden’ met de kaders in de Europese Verdragen?

Covid-19
Het voorstel voor een groen certificaat in de context van Covid-19 is helaas een recent en sprekend voorbeeld. Ten eerste is en blijft gezondheidszorg een nationale, en geen EU-competentie. Ten tweede vrees ik dat die zogenaamde ‘groene kaart’ een ‘rode kaart’ wordt voor mensen die zich niet hebben laten vaccineren. Ook het Europees Centrum voor Ziektebestrijding (ECDC) is kritisch, onder meer omdat we onvoldoende kennis hebben over immuniteit bij het coronavirus.

  • Wil de minister zijn collega’s er aan herinneren dat coördinatie rondom de Covid-bestrijding van belang is, maar dat er géén rechtsgrondslag is voor een ‘Gezondheidsunie’?
  • Belooft hij dat Nederland niet instemt met een Europees groen certificaat, zéker zolang onduidelijk is of vaccinatie de verspreiding tegengaat?

Wel steunt de SGP de inzet voor beschikbaarheid van vaccins voor arme landen.

Interne markt, industriebeleid en digitalisering
De interne markt is de bestaansreden en het bestaansrecht van de EU. Het kabinet wenst een modern en onafhankelijk mededingingsbeleid.

  • Neemt het kabinet daarbij ook het aspect duurzaamheid mee?
  • De mededingingswetgeving maakt het lastig om markt- en prijsafspraken te maken voor verduurzaming van de productie, bijvoorbeeld in de landbouw. Wordt hier naar ruimte gezocht? 

In de landbouwonderdelen van de ‘Green Deal’ worden wel ambities genoemd, zonder dat er een impact assessment onder ligt. En inmiddels worden plannen van lidstaten al gespiegeld aan deze doelen, terwijl er geen sprake is van vaststelling door de lidstaten of een serieuze onderbouwing.

  • Waar blijven de cijfers van de Green Deal?

Oostelijk Middellandse Zeegebied
De situatie in het oostelijk Middellandse Zeegebied staat eveneens op de agenda. Dan denk ik allereerst aan Israël.

  • Hoe staat het met de uitvoering van de motie-Van der Staaij over het heropstarten van formele gesprekken binnen de Associatieraad t.b.v. modernisering van het EU-Israël Associatieakkoord?
  • Welke initiatieven zijn of worden hiervoor ondernomen?