7 februari 2019

Geen euro's naar Palestijnse terroristen

Er zijn opnieuw aanwijzingen dat Nederlandse hulpgelden terecht komen bij terroristen in de Palestijnse gebieden. Dat gebeurt via de boycotorganisatie BDS en allerlei NGO’s. SGP-fractievoorzitter Van der Staaij heeft samen met Joel Voordewind (CU) hierover opheldering gevraagd aan de ministers Blok en Kaag van Buitenlandse Zaken en Handel.

De EU en Nederland maken jaarlijks miljoenen over aan Palestijnse organisaties met mooi klinkende namen, maar die nauwe personele en financiële banden blijken te hebben met Hamas en de marxistische terreurbeweging PFLP. Israëlische onderzoekers die verbonden zijn aan het ministerie van Strategische Zaken hebben dat vastgesteld. In het rapport ‘Terrorists in Suits’ dat zij opstelden worden organisaties en personen met naam en toenaam genoemd.

De SGP en de CU hebben de regering om opheldering gevraagd over deze kwalijke zaak. Van der Staaij: “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat ons belastinggeld terechtkomt bij organisaties of personen die nauwe banden onderhouden met terroristen. Spil in dit geheel is de fanatieke Israël-boycotclub BDS, waar de Tweede Kamer drie jaar geleden op mijn initiatief afstand van heeft genomen. Ik wil snel helderheid en de garantie dat er geen Nederlandse hulpgelden worden doorgesluisd naar terroristen, direct of indirect.

 

Schriftelijke vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Joel Voordewind (CU) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over banden tussen BDS en terroristen.

  1. Kent u het bericht “Terrorists in Suits: banden tussen BDS en terroristen”?[1]
  2. Klopt de bewering in het artikel, gedaan op basis van het rapport Terrorists in Suits van het Israëlische ministerie van Strategische Zaken,[2] dat er in algemene zin nauwe banden voorkomen tussen Palestijnse terroristen en terreurorganisaties enerzijds, en BDS-organisaties anderzijds?
  3. Kunt u uitsluiten dat Palestijnse organisaties die direct of indirect financieel gesteund werden of worden door Nederland, bijvoorbeeld tot 2017 via het HR/IHL Secretariat, ten tijde van die steunverlening terroristen in dienst hadden of zich schuldig maakten aan terroristische activiteiten?
  4. Handhaaft u het eerdere kabinetsstandpunt, zoals uiteengezet per kabinetsbrief van 7 juli 2016 over de uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. (Kamerstuk 23432, nr. 430), dat Nederland a) tegen een boycot van Israël is; b) de internationaal georganiseerde oproep van de BDS (Boycott, Divestment and Sanctions)-beweging niet steunt; en c) de strikte lijn hanteert dat het kabinet geen activiteiten financiert die BDS tegen Israël propageren? Zo ja, hoe geeft u hier concreet uitvoering aan?
  5. Hoe beoordeelt u een campagne van Amnesty International waarin Booking.com, Airbnb, TripAdvisor en andere toeristische organisaties worden opgeroepen om alle Joodse toeristische ondernemingen in betwiste Palestijnse gebieden als Judea en Samaria te boycotten?[3]
  6. Klopt het dat het hier gaat om een BDS-activiteit die als zodanig niet door Nederland gesteund dient te worden?[4]
  7. Kunt u uitsluiten dat Nederlandse subsidies, direct of indirect, voor deze en soortgelijke campagnes gebruikt worden?
  8. Eerder is aangegeven dat de huidige procedures, kaders en criteria voor het verstrekken van overheidssubsidies toereikend zijn en voldoende mogelijkheden bieden om adequaat op te treden indien er sprake blijkt te zijn van schending van de (subsidie)voorwaarden. Kunt u voorbeelden geven van een dergelijk optreden?