11 mei 2021

Geen 'testsamenleving'

De SGP heeft tegen de ‘Tijdelijke wet testbewijzen’ gestemd. Deze wet regelt dat de overheid burgers kan verplichten om een vaccinatie- of testbewijs te tonen als zij toegang willen tot bepaalde voorzieningen of activiteiten. Het is een weg die de SGP niet in wil slaan.

Onze bezwaren spitsen zich toe op vijf punten.

  1. De wet is niet proportioneel. Bij alle coronamaatregelen moet uitgangspunt zijn de eigen verantwoordelijkheid van burgers en organisaties. Zeker nu de situatie lijkt te verbeteren, is het gepast dat de overheid méér vrijheid aan de samenleving ‘teruggeeft’ en een (hernieuwd) beroep doet op ieders verantwoordelijkheid. Dit wetsvoorstel ademt een sfeer van maakbaarheid en controledrang dat daar haaks op staat.
  2. De wet is niet noodzakelijk. Veel sectoren waarop deze wet betrekking heeft (horeca, musea, sport) hebben aangegeven dat zij geen behoefte hebben aan dit wetsvoorstel. Zij kunnen bij de heropening prima uit de voeten met vorig jaar door hen opgestelde protocollen.
  3. De werkingsduur van de wet is ongewis. In de wet is geen einddatum opgenomen, ook na de behandeling in de Tweede Kamer. De vraag is dan ook gerechtvaardigd of we een samenleving willen waar de toegang tot openbare voorzieningen afhankelijk is van een vaccinatie- of testbewijs? De SGP wil dat niet.
  4. Ook de reikwijdte is onduidelijk. Ook na bespreking van deze wet in de Tweede Kamer is niet zeker voor welke activiteiten testbewijzen verplicht worden gesteld. De minister heeft veel ruimte om per ministeriële regeling allerlei cruciale zaken verder in te kleuren. Dat maakt het onmogelijk om te bepalen hoe de wet in de praktijk gaat uitpakken.
  5. De kosten zijn onaanvaardbaar hoog. Het kabinet trekt voor de komende maanden honderden miljoenen uit om te kunnen werken met test- en toegangsbewijzen. Dat bedrag kan beter anders worden ingezet.