15 maart 2022

Graanschuren in brand

Wat onmogelijk leek, is nu werkelijkheid in Europa. Het gevaar dat er niet meer voldoende voedsel is voor iedereen. De oorlog in Oekraïne maakt duidelijk dat de landbouwsector van wezenlijk belang is, dat we voor goed en betaalbaar eten sterk afhankelijk zijn van het harde werken van onze boeren en tuinders. Laat de les zijn dat de landbouw in Nederland niet nog verder in de verdrukking moet komen. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop deed dan ook een aantal voorstellen bij het commissiedebat over de Europese Landbouw- en Visserijraad.

Lees hier de bijdrage van Roelof Bisschop aan het commissiedebat over de Landbouw- en Visserijraad.

Voedselzekerheid
De graanschuren van de wereld staan in brand door een verschrikkelijke oorlog. Daarmee staat ook de internationale voedselzekerheid onder grote druk. Oekraïne leverde 10-20% van de wereldexport van onder meer graan en maïs. Als dit voor een of twee jaar wegvalt, betekent dat langdurig hoge prijzen en voedselschaarste in met name landen in het Midden Oosten en Afrika.
Ook de levering van kunstmest staat onder druk. Wie zegt: ‘Nederland heeft geen voedselprobleem, dus waar maken we ons druk om?’ heeft het verkeerd begrepen. Nationale overschotten en tekorten beïnvloeden de wereldmarktprijzen en de beschikbaarheid van voedingstoffen voor armere landen. De minister schrijft: als het graan niet uit Oekraïne of Rusland komt, zal aanvoer uit andere regio’s nodig zijn. Inderdaad. En, welke bijdrage gaat Nederland zelf leveren?

We moeten verspilling aanpakken en snel eiwitrijk diermeel inzetten als grondstof voor veevoer, maar ook de akkerbouwproductie verhogen. Ik doe enkele voorstellen:

  • Klopt het dat Duitsland de regels voor de ecologische aandachtsgebieden heeft versoepeld, zodat er meer geteeld kan worden? Volgt Nederland dit voorbeeld?
  • Zet de minister in op tijdelijke versoepeling van de regels voor braaklegging en gewasdiversificatie, zodat meer graan ingezaaid kan worden?
  • Wil hij inzetten op een verbod op het gebruik van maïs en graan voor biobrandstoffen?
  • We zitten ook niet te wachten op nieuwe zonneparken.
  • Kan voor de biologische landbouw de eis om 100% biologisch veevoer te gebruiken tijdelijk versoepeld worden?
  • Wil de minister inzetten op heroverweging van de ambities in de Green Deal, in het licht van de internationale voedselvoorziening en op een aparte doelstelling voor voedselzekerheid? Vanmiddag is een motie in deze richting aangenomen. We moeten bijvoorbeeld voorkomen dat de voedselproductie onder druk komt te staan door allerlei gewasbeschermingsmiddelen te verbieden.
  • Gaat hij bij de uitwerking van het Nationaal Strategisch Plan en het actieprogramma Nitraatrichtlijn het belang van voedselzekerheid meewegen?
  • Met precisiebeleid kunnen we én de landbouwproductie op peil houden én verduurzamen.

Kortom, de hoofdvraag is of de minister erkent dat onze landbouwproductie bijdraagt aan internationale voedselzekerheid en wat hij gaat doen om deze landbouwproductie niet te verlagen, maar te verhogen. Wil hij hierover in overleg met landbouworganisaties?

Om de afhankelijkheid van kunstmest te beperken, wil de SGP dat meer dierlijke mest ingezet kan worden. De norm hiervoor moet omhoog. Kunstmestvervangers moeten snel ingezet kunnen worden. Gaat de minister hier bij de komende Landbouwraad voor pleiten?

Deskundigen hebben in het kader van het Europese Mechanisme voor paraatheid en respons bij voedselzekerheidcrises gesproken over de huidige problemen. Wat is hieruit gekomen? Kan de minister de uitkomst van deze overleggen standaard meenemen in de geannoteerde agenda’s?