21 december 2021

'Het land treurt' - Van der Staaij over corona

Lees of bekijk hier de bijdrage van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij aan het coronadebat van 21 december 2021.

In deze donkere dagen voor kerst klinken vaak prachtige liederen en worden mooie teksten aangehaald over licht in de duisternis, over Jezus, het kerstkind, als het licht der wereld. Dat is ook waarin ik van ganser harte geloof. Maar afgelopen zaterdag trof het mij dat iemand de vinger legde bij helemaal niet zulke mooie teksten van de Bijbelse profeet Joël. Hij zei: toen ik dat las, moest ik denken aan onze tijd. Daar staat: "Het land treurt, de vrolijkheid is verdord". Heel herkenbaar, die verdorring van de vreugde. Toch weer in een lockdown. Het valt ons allemaal zwaar, maar het valt sommigen extra zwaar. Daar wil ik vandaag nadrukkelijk de aandacht voor vragen.

Denk aan de ene kant aan zorgwerkers, van wie heel veel wordt gevraagd, maar ook aan de zovele jonge mensen in het land die kampen met depressieve gevoelens, eenzaamheid of gewoon moedeloosheid. Je leest dat terug in rapporten en je ziet alarmerende cijfers. Een kwart van de jongeren is psychisch ongezond. Ruim de helft van de studenten kampt met psychische of emotionele uitputtingsklachten. Het is voor jongeren, voor studenten cruciaal om elkaar te blijven ontmoeten. Mijn vraag is: krijgen de gemeenten nu echt de ruimte en de stimulans om die ontmoeting vorm te geven? Er is veel geïnvesteerd in boa's, maar wordt er ook werk gemaakt van meer investeringen in jongerenwerkers? Is er echt zo weinig bekend over de effectiviteit van maatregelen dat we opnieuw de groepsgrootte op straat beperken tot slechts twee personen? Dat maakt het bijeenkomen van jongeren in de buitenlucht vrijwel onmogelijk.

Ondernemers worden opnieuw hard geraakt, nu ze weer het bordje "gesloten" voor de ruit moeten hangen. De vorige keer duurde de winkelsluiting tot in april. We kunnen ondernemers niet nog een keer zo lang zonder perspectief thuis laten zitten. De SGP pleit voor een proportionele verfijning van de regels. Wij zeggen: maak voor de detailhandel in ieder geval winkelen op afspraak mogelijk, overweeg een maximumaantal bezoekers per vierkante meter. Ik verwijs naar de adviezen van het Veiligheidsberaad.

Nu de zorg reeds in het rood staat, dient zich een nieuwe variant aan die dwars door de veronderstelde immuniteit heen breekt. Over omikron is nog veel onbekend. Ik neem aan, zo vraag ik het kabinet, dat er zodra we meer weten een nieuw weegmoment volgt en dat niet wordt afgewacht tot 14 januari.

Duidelijk is dat het coronavirus nog langere tijd onder ons blijft. De SGP heeft al vaker gezegd dat we daarom maatregelen moeten treffen die zo effectief mogelijk zijn, zo min mogelijk schade veroorzaken en zo lang mogelijk vol te houden zijn. Ik wil er vandaag drie punten kort uitlichten, waarop naar onze mening ook die booster nodig is, die extra stimulans, dat aanjagen.

Eén. Goede ventilatie. Regel zo spoedig mogelijk goede ventilatie en luchtzuivering op alle scholen. Stel hiervoor extra budget beschikbaar. Schrap de verplichte cofinanciering. Zorg voor landelijke regie. Als we het hele land in anderhalve maand kunnen boosteren, dan moeten we in diezelfde periode toch ook de ventilatie op scholen een boost kunnen geven? Twee. Stel zo spoedig mogelijk FFP2-mondkapjes beschikbaar voor de hele zorg. Het ministerie heeft voorraad. Haal die dingen uit de dozen. Drie. Werk aan een duurzame vergroting van de zorgcapaciteit, rekening houdend met een jaarlijkse coronagolf, nieuwe virusvarianten en verminderde werking van vaccins. Ook daar is die extra stimulans met meer regie echt hard nodig.

Met omikron zijn we terechtgekomen in een scenario waarmee het kabinet eerder geen rekening had gehouden. De boosterprik lijkt de nieuwe reddingsboei, maar het is onduidelijk in hoeverre en hoelang deze effectief is tegen besmettingen en ziekenhuisopnames. We kunnen ons hier dus niet op blindstaren. Er moet een plan komen voor de langere termijn. Hoe willen we samenleven met corona? Hierin ligt een opgave voor het kabinet, maar ook voor de Tweede Kamer. Laten we dit fundamentele debat spoedig voeren.

---

De ministeries van EZK, SZW en Financiën (ook wel ”de Trojka” genoemd) spreken in beleidssuggesties over een vaccinatieplicht. Reden voor Kees van der Staaij om premier Rutte daarop te bevragen. Bekijk hier de video.