28 november 2018

Iedereen de pot op

 

Hulp aan andere landen is soms heel eenvoudig. Bijvoorbeeld door de aanleg van een riolering en het beschikbaar stellen van een wc. De SGP wil dat de Nederlandse regering extra geld uittrekt voor deze hele basale vorm van hulpverlening.

 

Chris Stoffer is ‘beschermheer’ van Social Development Goal 6, dat is ontwikkelingsdoel 6 van de VN. De bedoeling is om in 2030 50 miljoen mensen méér dan nu toegang te hebben gegeven tot goede sanitaire voorzieningen. Dat is van groot belang om ziekten, kindersterfte en schooluitval te voorkomen.

 

Het ziet er echter nú al naar uit dat dit doel niet gehaald wordt. SGP-kamerlid Chris Stoffer: “Een goede gezondheid, maar ook economische zelfredzaamheid, kan niet zonder goede hygiëne. Ik betwijfel of het ons zal lukken om de doelstellingen te halen.

 

Tegen die achtergrond pleit de SGP voor een extra impuls op dit terrein. In een motie vraagt kamerlid Stoffer om “een ambitieus en geloofwaardig plan om de doelstelling voor 2030 te behalen.” Met zijn pleidooi sluit Stoffer aan op het vorige week gepresenteerde manifest ‘Iedereen heeft recht op een schoon toilet’.

 

 Tekst motie

 

 De Kamer,

 gehoord de beraadslaging,

 overwegende dat toegang tot sanitaire voorzieningen van cruciaal belang is voor volksgezondheid, het tegengaan van kindersterfte, en voorkomen van schooluitval,

 overwegende, dat het behalen van de doelstelling van toegang tot sanitaire voorzieningen voor 50 miljoen mensen in 2030 een toename van het aantal te bereiken mensen vereist van ca. 2,4 miljoen mensen per jaar tot 2020 naar ca. 3,8 miljoen mensen vanaf 2020,

overwegende, dat dit vraagt om forse extra inspanningen, mogelijk met budgettaire gevolgen,

verzoekt de minister een ambitieus en geloofwaardig plan op te stellen om de doelstelling voor 2030 te behalen en de Kamer te informeren over de voortgang en kosten hiervan,

 en gaat over tot de orde van dag.

 

Stoffer

Van Brenk