17 januari 2024

Jodenhaat buiten de deur houden

Op woensdag 17 januari 2024 debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) over de wijziging van de Vreemdelingenwet. De bijdrage van SGP-Kamerlid Diederik van Dijk is hieronder te lezen.

Criminaliteit moet krachtig worden bestreden. Normen stellen en handhavend optreden is daar onlosmakelijk aan verbonden. Mensen die hier nieuw binnenkomen moeten weten waar ze aan toe zijn, waar wij als land een duidelijke streep trekken. Dat geldt zeker bij crimineel gedrag. De beelden en bij tijden ontluisterende verhalen van inwoners van Ter Apel, Budel of Emmen etaleren dat op dit punt werk aan de winkel is. Geweld, bedreigingen en winkeldiefstallen door asielzoekers, het komt er veel te vaak voor. Laat helder zijn: de SGP wil daarmee niet alle asielzoekers in de hoek schilderen. Zeker niet. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Het is te begrijpen dat dergelijk gedrag leidt tot onrust en onvrede in onze samenleving. Én we zien dat de goedwillenden te lijden hebben onder de kwaadwillenden.
Eén rotte appel in de mand maakt al het gave fruit te schand, zegt een oud spreekwoord.

  • Wat wil de staatssecretaris over de volle breedte doen om crimineel gedrag door asielzoekers tegen te gaan?

Recht op permanent verblijf
Vandaag spreken we over een wijziging van de Vreemdelingenwet die beoogt criminele vreemdelingen te weren. De SGP vindt het niet goed uit te leggen dat op dit moment alleen zeer zware drugscriminelen een permanente verblijfsvergunning kan worden onthouden, en dat een crimineel met een vergelijkbaar zwaar misdrijf geen enkel gevaar loopt bij zijn aanvraag. Dat het intrekken van een tijdelijke verblijfsvergunning voor deze misdrijven wel kan, laat zien dat hier sprake is van een gat in de wet. Een vreemdeling die een ernstig misdrijf begaat, verspeelt het recht op vast verblijf in Nederland. Goed dat de wet op dit punt wordt aangepast.

Individuele beoordeling
De SGP heeft nog wel vragen over de individuele beoordeling.

  • Waarom is deze toetsing bij de IND neergelegd en niet bij de rechter?
  • En kan de staatssecretaris toelichten hoe de individuele beoordeling door de IND zal worden ingevuld?
  • Hoe voorkomen we dat de IND hierdoor nog verder vastloopt?

Er worden wel elementen genoemd die meegewogen worden, maar ik lees geen duidelijk beoordelingskader, terwijl ik me kan voorstellen dat dat er wel moet komen. Het simpele antwoord dat het hier om maatwerk gaat, vind ik wat mager, aangezien we met elkaar toch ook helder willen hebben hoe hier invulling aan wordt gegeven.

  • Welke ijkpunten worden leidend bij deze beoordeling?

Uitzetting
Een vreemdeling permanent verblijf in Nederland ontzeggen is één ding, maar dan zijn we er nog niet. De regering schrijft heel mooi dat de vreemdeling wordt ‘geacht’ Nederland te verlaten, maar daarmee pakt niet iedere vreemdeling meteen zijn tas om bij Coevorden voorgoed de grens over te steken. Er zal meer nodig zijn. Veroordeelde, criminele vreemdelingen dienen zo snel mogelijk uitgezet te worden.

  • Hoe voorkomt de staatssecretaris dat deze wetswijziging verwordt tot een lege huls, doordat criminelen helemaal niet worden uitgezet?
  • Kan hij aangeven in hoeveel gevallen criminele vreemdelingen succesvol zijn uitgezet in de achterliggende jaren?
  • En welke mogelijkheden ziet hij om de praktijk op dit punt te verbeteren?

Antisemitisme
Antisemitisme is een onbedwingelijk kwaad dat zich sinds de oorlog die Hamas tegen Israël heeft ontketend volop laat zien. Dat Hamasvlaggen en de antisemitische leuzen steeds vaker de Nederlandse straten vullen, is onverteerbaar. We moeten er dan ook alles aan doen om de import van haat tegen Joden te dwarsbomen. Zo komt Duitsland met maatregelen om te voorkomen dat antisemieten het staatsburgerschap krijgen. Onze oosterburen zetten al asielzoekers uit die zich schuldig maken aan antisemitisme. Dat verdient navolging. Daarover stelden wij schriftelijke vragen, maar uit de antwoorden blijkt dat er op dit moment teleurstellend weinig mogelijk is op basis van de huidige wet.

  • Is de staatssecretaris het met mij eens dat we antisemitisme onder vreemdelingen niet kunnen tolereren?
  • Is hij daarom bereid om de verschillende mogelijkheden te verkennen hoe antisemitisme als weigerings- of intrekkingsgrond zwaarder kan worden meegewogen in de asielprocedure, bij de aanvraag van een tijdelijke en permanente verblijfsvergunning en in de naturalisatieprocedure, zoals ook Duitsland doet?

Laten we antisemitisme buiten de deur houden!