6 december 2023

Kamervragen over het weren van antisemitische migranten

Antisemitisme moeten we buiten de deur houden. Duitsland werkt aan maatregelen om antisemitische migranten te weren. Dat verdient navolging, daarom stelt Diederik van Dijk hier als Tweede Kamerlid zijn eerste schriftelijke Kamervragen over.

Lees hier de vragen die hij stelde aan minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Duitse regeringspartij: Antisemieten mogen geen Duitser worden’.

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Duitse regeringspartij: Antisemieten mogen geen Duitser worden’ op Rd.nl van 29 november jl.?
  2. Deelt u de mening dat we alles in het werk moeten stellen om de import van antisemitisme in Nederland te voorkomen?
  3. Hoe wordt op dit moment aandacht besteed aan antisemitisme in de asielprocedure en het daaropvolgende inburgerings- en integratieproces? Acht u deze aandacht toereikend?
  4. In hoeverre wordt onderzocht of immigranten betrokken zijn geweest bij delicten met een antisemitische achtergrond, en welke consequenties worden hieraan verbonden? Kunt u uw antwoord voorzien van voorbeelden of concrete aantallen?
  5. Hoe beoordeelt u het Duitse wetsvoorstel om antisemitische migranten te weren door vast te leggen dat antisemitisch gemotiveerde uitingen en handelingen leiden tot uitsluiting van de inburgeringsprocedure?
  6. Hoe beoordeelt u het onderdeel van het voorstel om migranten die na hun inburgering zich te buiten gaan aan antisemitisme het staatsburgerschap te ontnemen?
  7. Bent u bereid over dit voorstel in contact te treden met uw Duitse ambtsgenoot?
  8. Welke mogelijkheden ziet u voor een vergelijkbaar voorstel in Nederland?
  9. Bent u bereid de mogelijkheden hiervoor verder te verkennen, in overleg met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, en de Kamer over de resultaten van deze verkenning op de hoogte te houden?