11 december 2023

Kamervragen over de gevolgen van de korting op het tongquotum

Vorige week diende SGP-Kamerlid André Flach zijn eerste motie in voor verzet van Nederland tegen de hoge korting op de quota voor de tongvisserij. Kort daarna werd een akkoord gesloten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, inclusief de afspraak dat deze hoge korting zal doorgaan. Het akkoord roept veel vragen op. Aanleiding voor Flach om direct weer in de pen te kruipen en Kamervragen in te dienen.

Lees hier de Kamervragen die André Flach aan minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt over de gevolgen van de korting op het tongquotum.

 1. Heeft u kennisgenomen van de grote onvrede in de visserijsector over verloop van het overleg tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over onder meer het tongquotum?
 2. Is de hoge korting op het tongquotum door Nederland in de overleggen met de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk geagendeerd als apart bespreekpunt? Zo nee, waarom niet?
 3. Kunt u een inschatting geven van de sociaaleconomische gevolgen van de afgesproken korting van 60% op het quotum voor de tongvisserij op de Noordzee?
 4. Deelt u de analyse dat de genoemde korting naast de saneringsregeling het einde van nog meer visserijbedrijven zal betekenen?
 5. Wordt ervoor gezorgd dat nog voor 2024 de quota van gesaneerde kotters ter beschikking worden gesteld aan actieve visserijbedrijven? Kunt u een indicatie geven van de omvang hiervan?
 6. Welke mogelijkheden ziet u binnen de bestaande stillig- en liquiditeitsregeling en daarbuiten voor financiële ruggensteun voor visserijbedrijven om 2024 te overbruggen?
 7. Wordt eventueel ongebruikt budget voor de saneringsregeling visserij verschoven naar de stillig- en liquiditeitsregeling?
 8. Gaat u ervoor zorgen dat uitgebreid nader onderzoek gedaan wordt naar de oorzaken van de veronderstelde achteruitgang van het tongbestand en de huidige onzekerheden in ICES-modellen?
 9. Kunt u inzicht geven in de onderzoeken die gedaan worden naar de cumulatieve gevolgen van (het bouwen van) windparken op zee voor het ecosysteem van de Noordzee en vispopulaties?
 10. Wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen van stroomkabels in zee voor de migratie van vis?
 11. Hoe waardeert u de uitspraak van een WMR-onderzoeker dat ‘als het voorzorgsprincipe serieus gehanteerd zou worden […] er op grond van de Europese Kaderrichtlijn Marien en de resultaten van het laatste Quality Status-rapport van OSPAR geen windmolen meer gebouwd [zou] worden.’?
 12. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het beoordelingskader van ICES voor offshore-wind op ecosystemen en de visserij?