22 juni 2022

Kees van der Staaij over mediation

Lees hier de bijdrage van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij aan het commissiedebat over arbitrage, mediation en herstelrecht.

De SGP-fractie heeft hoge verwachtingen van het kabinet wat betreft mediation en herstelrecht. In het coalitieakkoord is afgesproken dat er meer wordt ingezet op alternatieve geschilbeslechting, waaronder mediation. In voorgaande kabinetten is er werk gemaakt van een conceptwetsvoorstel mediation. Ook vanuit het werkveld werd er positief op gereageerd. Toch heeft de voorganger van deze minister besloten het wetsvoorstel niet in consultatie te brengen. Is de minister bereid om met een frisse blik naar dit wetsvoorstel te kijken en het in consultatie te brengen?

Herstelrecht en vergeving
De SGP-fractie pleit voor een rechtvaardig beleid voor straffen en beschermen.
De positie van het slachtoffer speelt daarin een belangrijke rol. Genoegdoening is belangrijk, tegelijkertijd pleit de SGP voor vergeving. Herstelrecht is geen alternatief voor het strafrecht, maar een onderdeel of aanvulling daarop. Gelukkig raken mediation en herstelrecht steeds beter ingebed in onder andere strafzaken. De SGP-fractie is ook voorstander van een duurzame geschilbeslechting en steunt de ingezette koers. Wel vraagt mijn fractie zich af of mediation in strafzaken niet nog meer ingezet kan worden als partijen daarom vragen of door onderzoek van herstelrechtprofessionals en mediators. Moet niet meer ingezet worden op zelfgekozen toegang tot herstelrechtvoorzieningen? Daarnaast kan winst behaald worden door het aanpassen van de instructienorm voor het OM en de rechter die ambtshalve onderzoeken of mediation in strafzaken als herstelrechtvoorziening mogelijk is. We zien deze pleidooien uit de praktijk en ik hoor graag de reactie van de minister op deze voorstellen.

Informatieplicht Politie en OM
Daarnaast is nog niet bij ieder slachtoffer bekend wat de mogelijkheden voor mediation en herstelrecht zijn. Dit is onwenselijk voor zowel het slachtoffer als dader bij de uitoefening van hun rechten. De SGP-fractie pleit voor uitbreiden van de informatieplicht van de politie die slachtoffer en dader in een zo vroeg mogelijk wijst op het bestaan van herstelrechtvoorzieningen. Het komt ook geregeld voor dat gegevens van slachtoffer en dader niet verstrekt worden waardoor mediation en herstelrecht niet in gang gezet kunnen worden. Daarnaast zouden de gegevens van slachtoffer en dader altijd met Perspectief Herstelbemiddeling gedeeld moeten worden. Het is dan aan betrokken partijen zelf of zij onder professionele begeleiding besluiten al dan niet deel te nemen aan herstelbemiddeling. Graag een reactie van de minister hierop.

Knelpunt informeren slachtoffers en daders
Inbedden van mediation en herstelrecht in strafzaken vraagt om een gezamenlijke aanpak waarbij samenwerking tussen partners als Raad voor de Kinderbescherming, politie, Slachtofferhulp Nederland, OM, rechtspraak etc. cruciaal zijn. Zij kunnen signalen herkennen, en hun cliënten wijzen op de optie van herstelrecht. Daarnaast biedt samenwerking mogelijkheden tot het standaard sturen van een attendering op de mogelijkheid van herstelbemiddeling na sepot, bij een vonnis of bij een OM strafbeschikking
Is de minister bereid om de meer in te zetten op gezamenlijke aanpak waarbij doorverwijzen één van de speerpunten is?