20 september 2022

Meer armslag voor burgers en bedrijven

De plannen van het kabinet voor volgend jaar staan in het teken van de enorme problemen die zich in rap tempo opstapelen. Waren het in 2020 en 2021 de ontwrichtende gevolgen van corona die alle aandacht opeisten, nu richten de zorgen zich met name op de koopkracht van burgers en het overleven van bedrijven.

De SGP wil extra inzet voor de mensen met middeninkomens en kleine en middelgrote bedrijven. Voor beide groepen geldt dat ze tussen wal en schip vallen. Geef middeninkomens structureel meer kindgebonden budget. Zorg er eindelijk eens voor dat meer werken ook voor hen lonend wordt. Wat betreft het MKB: kom snel met steun voor energiegevoelige beroepsgroepen zoals bakkers, tuinders en vissers voor de extreem hoge energiekosten. Geef ondernemers meer ruimte om werknemers een onbelaste vergoeding te geven. Wat verder moet: minder regels en meer ruimte voor professionals in zorg, onderwijs en bij de politie.

Bij elkaar opgeteld geven we, na corona, opnieuw vele miljarden extra uit om alle crises te bestrijden. Allemaal nodig, maar de risico’s voor de schatkist zijn ongewis. De rente stijgt snel, net als de inflatie. Dit gaat zich vroeg of laat wreken, ten koste van de generaties na ons.

Een tegenstelling die zich toespitst, is die tussen stad en platteland. Stikstof werkt daarbij als katalysator. Treurig en tekenend is dat boeren nog altijd geen perspectief wordt geboden door de doelen bij te stellen, en dat provincies die de plannen uit moeten werken het kabinet niet kunnen volgen. De SGP is voor het verbeteren van de bereikbaarheid van plattelandsgebieden. Een goed voorbeeld zou het schrappen zijn van de tol voor inwoners van Zeeuws-Vlaanderen.