20 april 2022

Ministers oneens over SGP-motie stikstofaanpak

Eén van de mogelijkheden om de huidige impasse in het stikstofdossier te doorbreken is meer inzet op innovatie op het boerenerf en minder op opkoop en onteigening. SGP-kamerlid Roelof Bisschop diende gisteren bij het stikstofdebat daarom een motie in om meer in te zetten op die innovatie. Minister Staghouwer van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit reageerde positief op de motie, waarmee hij een doorbraak leek te forceren.

Direct daarna zaaide D66-Kamerlid Tjeerd de Groot tweedracht door minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof te vragen wat zij vond van de opmerkingen van haar collega-minister. Daarop zei Van der Wal dat zij “misschien tot een ander oordeel (over de motie) zou komen.” Daarmee ontstond licht tussen de beide bewindslieden en blijft een doorbraak op dit dossier boven de markt hangen. De bewindslieden sturen nog een brief naar de Tweede Kamer over de motie. 

Los van het feit dat het staatsrechtelijk een vreemde figuur is als de ene minister in een debat de andere tegenspreekt, zou het triest zijn als een kans om het stikstofdossier verder te helpen van tafel wordt geveegd. SGP-kamerlid Bisschop: “Boeren zijn erg gemotiveerd om te innoveren in veelbelovende emissiereductie. Tegelijkertijd ervaren ze de opkoopregelingen en de dreiging met onteigening als een mes op de keel. Ik hoop echt dat Staghouwer voet bij stuk houdt en minister Van der Wal in gaat zien dat je met innovatie meer bereikt dan met onteigening van bedrijven.” 

Hieronder de motie van de SGP.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de beleidsinzet op opkoop van landbouwbedrijven in combinatie met de introductie van aangescherpte doelen en escalatiemechanismen zonder handelingsperspectief voor ondernemers, het noodzakelijke draagvlak voor de gebiedsprocessen dreigt te ondermijnen;

overwegende dat de beleidsinzet op opkoop op de eerste rang lijkt te staan en de inzet op emissiereductie op het boerenerf met handelingsperspectief voor blijvende bedrijven op de tweede rang, terwijl investeringen in emissiereductie op het boerenerf relatief meer stikstofwinst opleveren; 

overwegende dat er veel technische, voer- en managementmaatregelen mogelijk zijn om emissies snel en aanzienlijk te reduceren;

overwegende dat provincies voor een effectief en gedragen verloop van gebiedsprocessen speelruimte nodig hebben om middelen naar eigen inzicht in te zetten afhankelijk van de gebiedsprocessen;

verzoekt de regering vooral in te zetten op emissiereductie op het boerenerf met handelingsperspectief voor boeren en minder op opkoop, en provincies tenminste de ruimte te geven om middelen naar eigen inzicht te besteden afhankelijk van de gebiedsprocessen ten behoeve van het halen van de doelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop