22 juni 2023

Nabestaanden verdienen een beter pensioen!

Op woensdag 21 juni debatteerde de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid met minister Schouten over diverse pensioenonderwerpen. De bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer is hieronder te lezen.

Tijdens de behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen heeft de SGP veel tijd en aandacht besteed aan het nabestaandenpensioen.
Dat is met de pensioenwet enigszins verbeterd, maar wat ons betreft nog niet voldoende.

Nabestaandenpensioen
Daarom heeft de SGP, samen met de ChristenUnie, een motie ingediend om de mogelijkheid tot restitutie in het nabestaandenpensioen te onderzoeken.
Zodat mensen niet jarenlang bijdragen aan de pensioenpot, en met lege handen staan bij overlijden van hun partner. De afgedragen pensioenpremies vallen dan namelijk toe aan het collectief. Onwenselijk, als het aan de SGP ligt. De conclusie uit het onderzoek valt ons dan ook vies tegen: de minister wil geen restitutiemogelijkheid invoeren. Ik snap dat het niet eenvoudig uit te voeren is, maar het schrijnende gevolg is wel dat nabestaanden met lege handen achter kunnen blijven.

 • Erkent de minister dat, en hoe wordt dat voorkomen?
 • Hoe monitort de minister de signalen over schrijnende situaties?

De minister draagt allerlei bezwaren aan tegen restitutie.

 • Maar juist nu bestaan er toch mogelijkheden voor restitutie, bijvoorbeeld bij premiepensioeninstellingen, ppi’s? 
 • Daardoor wordt het nieuwe stelsel voor deze groep toch juist ingewikkelder?

Een groot deel van de bezwaren van de minister heeft te maken met de uitvoering en dat het bestaan van twee regelingen naast elkaar ingewikkeld is.

 • Maar waarom wordt het lastiger?
 • Het is voor deelnemers toch juist niet te volgen als ze wel jarenlang geld inleggen, maar niets terugkrijgen?

Ik begrijp dat de groep die onvrijwillig onverzekerd is, lastig te bepalen is.

 • Maar waarom wordt de mogelijkheid tot restitutie dan niet voor de hele groep geboden?

Wellicht niet voor het hele bedrag, maar wel op zo’n manier dat er in ieder geval een klein nabestaandenpensioen is bij onvrijwillig onverzekerd overlijden. In de brief van de minister staat dat ze dat niet wil omdat in het pensioenakkoord gekozen is voor een andere regeling en niet voor een restitutie.

 • Maar als blijkt dat een restitutie wel mogelijk is, hoeft toch niet star vastgehouden te worden aan het pensioenakkoord?

De minister laat in haar brief nog een kleine opening voor restitutie.

 • Is de minister bereid de vinger aan de pols te houden, en de mogelijkheid voor restitutie nog niet bij het oud vuil te zetten?
 • Of de restitutie nogmaals overwegen?
 • En welke verbeteringen wil de minister naast restitutie nog verder doorvoeren in het nabestaandenpensioen?

Monitoring
De Kamer wordt met voortgangsrapportages op de hoogte gehouden van de invoering van de Pensioenwet. De eerste komt medio 2024, dus een jaar na invoering van de wet.

 • Ik vind dat rijkelijk laat, waarom wordt er niet al eind dit jaar, of uiterlijk begin 2024 gerapporteerd?

Ik snap dat er dan nog geen concrete resultaten te zien zijn, maar een eerste beeld is er dan al.

 • Is de minister het eens dat een eerste rapportage medio 2024 er toe leidt dat er over een groot deel van het pensioengeld al een transitiekeuze gemaakt is, waardoor bijsturing nauwelijks meer mogelijk is?

Hiermee samen hangt een vraag die ik namens mevrouw Maatoug stel.
Dat gaat over haar motie, die ik samen met de heer Nijboer heb meegetekend.
Daarin wordt verzocht dat de Kamer inzicht krijgt in de afspraken die gemaakt worden tijdens de arbeidsvoorwaardelijke en daar ook een oordeel over kan vellen: is het verantwoord om te gaan invaren of niet?

 • Krijgt de Kamer de transitiemonitor vóórdat fondsen gaan invaren?

Anders vervalt het beoogde beslismoment voor de Kamer.

In de brief over de transitieperiode miste ik een duidelijke opvolging van de motie die ik samen met de heer Ceder heb ingediend over het nabestaandenpensioen. In die motie worden specifieke situaties genoemd waar mogelijk dingen verkeerd gaan.

 • Loopt die motie gewoon mee in de monitoring?
 • Worden die specifieke, mogelijk schrijnende situaties, daarin ook goed meegenomen?

Want de uitwerking van de CU/SGP-motie vraagt wel wat extra inspanning dan alleen mee laten lopen in de reguliere monitoring.

RVU
Nog twee vragen over de RVU-regeling. Die loopt tot 2025.

 • Komt er voor de zomer nog helderheid over het vervolg?
 • En is er al meer duidelijk over de verbeteringen in de RVU-regeling, bijvoorbeeld om het meer gerichter, voor lage inkomens met zware beroepen, in te zetten?