9 februari 2021

Reactie regering op overspelreclame 'te makkelijk'

Na schriftelijke vragen van de SGP over huwelijkstrouw en reclame voor secondlove, laat de regering weten dat het niet aan hen is om inhoudelijke bemoeienis te hebben met reclamecampagnes.

"We hebben in Nederland met elkaar afgesproken dat relaties en huwelijken tot het privédomein van individuele burgers behoren," laat staatssecretaris Blokhuis weten in de schriftelijke beantwoording.

"Dat is veel te makkelijk," reageert Kees van der Staaij. "Het is tijd voor een krachtige stellingname, ter bescherming van het kind! We komen hier binnenkort op terug."

Lees hieronder de schriftelijke vragen van de SGP en de antwoorden daarop van staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 8 februari 2021):

Vraag 1.
Bent u bekend met de recente reclamecampagne van Second Love op billboards en in bushokjes met de tekst ‘‘Op weg naar een avontuurtje? Ik ook. www.secondlove.nl Flirten is niet alleen voor singles’’?

Antwoord 1
Ja.

Vraag 2.
Wat is uw mening over deze oproep tot vreemdgaan?

Vraag 3.
Heeft u kennisgenomen van de blog ‘Ontrouw of het huwelijk nieuw leven inblazen?’, waarin de reclamecampagne wordt gelegitimeerd?

Vraag 4.
Wat is uw reactie op deze blog, met name de volgende uitspraken:
• ‘‘Ontrouw is een manier om het huwelijk het nieuw leven in te blazen en de passie opnieuw aan te wakkeren.’’
• “Vergeet om te beginnen opvattingen en dogma’s die de maatschappij je heeft ingeprent over monogamie en dat je – man of vrouw – trouw moet zijn aan een enkele seksuele partner.’’
• ‘‘Hoewel niet in alle gevallen, worden sommige relaties zelfs gered dankzij een bevredigend en discreet overspel.’’?

Vraag 5.
Bent u bereid een moreel appèl te doen op de aanbieder om te stoppen met deze campagne?

Vraag 6.
Bent u bereid gemeenten aan te moedigen gebruik te maken van de mogelijkheden die zij hebben om dit soort reclame-uitingen te voorkomen?

Antwoord vraag 2 t/m 6

Het is niet aan de overheid om inhoudelijke bemoeienis te hebben met reclamecampagnes of hier over een oordeel te vellen. Adverteerders zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun reclame-uitingen, welke beoordeeld kunnen worden door de Reclame Code Commissie. Deze commissie toetst aan de hand van de Nederlandse Reclame Code of reclame strijdig is met het algemeen belang, de openbare orde of de goede zeden. Indien de Commissie de reclame strijdig acht met de Nederlandse Reclame Code, publiceert de Commissie een aanbeveling om de reclamecampagne terug te trekken. Mocht hieraan geen gevolg worden gegeven, dan kan de Commissie beslissen de aanbieder van de advertentie op een naming- en shaminglijst te plaatsen. Iedereen die van mening is dat een reclame in strijd is met de Nederlandse Reclame Code, kan een klacht in dienen om de mogelijke overtreding te laten vaststellen.

Het mag duidelijk zijn dat mijn hart niet overloopt voor Second Love. Tegelijkertijd hebben wij in Nederland met elkaar afgesproken dat relaties en huwelijken tot het privédomein van individuele burgers behoren.

Vraag 7.
Deelt u de mening dat een relatie of huwelijk niet slechts een privéaangelegenheid is, maar ook maatschappelijke betekenis heeft, zoals het opvoeden van kinderen in de veilige context van een gezin?

Antwoord vraag 7
Relaties en huwelijk maken naar het oordeel van het kabinet deel uit van het privédomein van individuele burgers. Burgers die behoefte hebben aan relatieondersteuning kunnen wel geholpen worden door de overheid, de verantwoordelijkheid hiervoor is bij gemeenten belegd.

Vraag 8.
Vindt u ook dat deze reclamecampagne het overheidsbeleid ondermijnt om (de gevolgen) van echtscheidingen tegen te gaan, zoals in het programma Scheiden zonder Schade?

Antwoord 8
Zoals bij de beantwoording van vraag 2 t/m 6 aangegeven, is het niet aan de overheid om een oordeel te vellen over een reclamecampagne. Het Programma Scheiden zonder Schade (SzS) richt zich op het voorkomen van de schade bij kinderen als gevolg van de scheiding van hun ouders.

Vraag 9.
Hoe vullen gemeenten hun verantwoordelijkheid in het kader van de Jeugdwet in om hulp te bieden wanneer relatieproblemen een negatief effect op kinderen (dreigen te) hebben?

Vraag 10.
Heeft u zicht op de maatregelen die gemeenten treffen om relaties te versterken en echtscheidingen te voorkomen, waardoor niet alleen de problemen zelf, maar ook het stijgen van de maatschappelijke kosten worden voorkomen?

Antwoord 9 en 10
Gemeenten geven zelf invulling aan het hulpaanbod rondom relatieversterking en (preventie van) complexe scheidingen, onder andere in het kader van de Jeugdwet. Er worden preventieve programma’s aangeboden, maar ook laagdrempelige of meer intensieve ondersteuning. Veel gemeenten ontplooien initiatieven om adequaat om te kunnen gaan met complexe scheidingen en tijdig passende hulp te bieden. De Agenda voor actie en het programma SzS bieden gemeenten daartoe ook aanknopingspunten. Vanuit het programma SzS worden gemeenten nog verder ondersteund, onder andere door de ontwikkeling van een nieuwe scheidingsaanpak in twee regiolabs in de arrondissementen Den Haag en Oost-Brabant waarbij ook gemeenten betrokken zijn. Het programma verspreidt de resultaten en geleerde lessen onder andere gemeenten.