22 maart 2023

Red de garnalenvissers

De SGP wil voorkomen dat ook de Nederlandse garnalenvissers het slachtoffer worden van onrealistische stikstofregels. In een motie dringt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop er bij de regering op aan om, met een beroep op vergunningen uit het verleden, bij de toetsing van vergunningaanvragen de garnalenvisserij aan te merken als ‘bestaand gebruik’. Zo kan worden voorkomen dat deze vissers een voor een omvallen.

Door de stikstofregels krijgen de vissers geen vergunningen meer, tenzij ze binnen een paar maanden een peperdure katalysator aanschaffen. De 200 kotters moeten daardoor noodgedwongen aan de wal blijven. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop: “Het kan niet zo zijn dat de duizenden zeeschepen op de Noordzee geen strobreed in de weggelegd wordt, terwijl de tweehonderd kleine garnalenkotters het moeten bezuren. Een garnalenkotter stoot veel minder stikstof uit dan een zeeschip.”

In het debat vandaag in de Tweede Kamer over de tuinbouw en visserij dient de SGP hierover een motie in met als kern dat de vergunningen om op garnalen te gaan vissen in principe gewoon worden verlengd als er geen sprake is van veranderde omstandigheden. “De toekomst van honderden vissers staat op het spel. Vissers worden beoordeeld alsof ze nog nooit op de Noordzee en de Waddenzee hebben gevist. Niets is minder waar,” aldus het SGP-Kamerlid.


Lees hieronder de tekst van de motie.


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de continuïteit van de garnalenvisserij en andere visserijsectoren in het geding is door onzekerheid over de vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming, mede omdat de visserij niet als bestaand gebruik is meegenomen;

overwegende dat de Landsadvocaat inzake het aanmerken van de garnalenvisserij als bestaand gebruik in de zin van de Habitatrichtlijn aangeeft dat dit mogelijk is met onder meer een beroep op visserijwetvergunningen uit het verleden;

overwegende dat in het verleden sprake was van afgifte van visserijwetvergunningen met automatische verlenging en dat schepen en vangstmethoden sinds de aanwijzing van Natura 2000 gebieden niet wezenlijk zijn veranderd waarmee onderbouwd kan worden dat devisserij geldt als bestaand gebruik;

verzoekt de regering de garnalenvisserij in beheerplannen en bij toetsing van vergunningaanvragen zoveel mogelijk aan te merken als bestaand gebruik,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop