12 mei 2022

SGP over het drugsbeleid

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop aan het commissiedebat over het drugsbeleid. Hij gaat onder andere in op het gedoogbeleid en designerdrugs.

Dat we hier vandaag met deze twee ministers zitten zegt genoeg over de ernst van het onderwerp. Drugsgebruik kan de veiligheid en gezondheid van gebruikers en andere betrokkenen in gevaar brengen. De SGP vindt het daarom opmerkelijk dat het kabinet met nieuwe voorstellen komt om het experiment gesloten coffeeshopketen uit te breiden. Het experiment komt tot nu toe nauwelijks van de grond. Telers kunnen geen rekening openen en hebben problemen met de locatie. Dit alles heeft natuurlijk met het imago rondom hennepteelt te maken en ook burgemeesters staan niet te springen om het experiment.

De SGP wil dat er voor de beoordeling van de uitkomst van het experiment op het gebied van criminaliteit, volksgezondheid en preventie objectief controleerbare, harde criteria worden opgesteld waaraan voldaan moet worden vóórdat besloten wordt om door te gaan.

Deze criteria moeten niet, zoals nu met de Wet Experiment gesloten coffeeshopketen gebeurt, tussentijds worden aangepast, dat geldt ook voor de voorwaarden om mee te doen.

  • Kan de minister aangeven aan welke criteria het experiment nu moet voldoen om doorgang te vinden?
  • Wat gaat de minister doen als er geen G4-gemeente bereid is om aan het experiment deel te nemen, wordt het experiment dan niet uitgebreid? Gaat zij druk zetten?
  • Kan de minister inzicht geven in de kosten waar dit experiment de belastingbetaler mee opzadelt?

Coffeeshops en gedoogbeleid
Het gedoogbeleid van coffeeshops blijft ongewijzigd ondanks een aanzienlijke stijging van het aantal overtredingen ten opzichte van 2018 en 2016. Hoeveel meer overtredingen moeten er zijn voor dit kabinet inziet dat het gedoogbeleid wanbeleid is? De SGP roept op om het verbod te handhaven en te stoppen met gedogen en faciliteren van verslavende drugs.

Onderzoek laat zien dat de AHOJG-criteria, met verwijzing naar lokaal maatwerk, in alle coffeeshopgemeenten op een andere wijze wordt gehandhaafd. Met name de handhaving van het Ingezetenencriterium loopt sterk uiteen van geen beleid en geen handhaving tot hoge prioriteit in de handhaving. Dit leidt tot een waterbedeffect. Is de minister bereid om met een algemeen beleids-en handhavingskader te komen ter voorkoming van dit waterbedeffect?

Designerdrugs
De SGP-fractie is dankbaar dat het kabinet met de SGP van mening is dat designerdrugs verboden moeten worden.  Het wetsvoorstel zou in het eerste kwartaal van 2022 naar de Kamer gestuurd worden. De urgentie is hoog. Wanneer kunnen wij dit verwachten? En neemt de minister ook de oproep van het OM mee om voorbereidingshandelingen met betrekking tot fabricage en handel strafbaar te stellen?  3MMC is inmiddels verboden, maar staat op lijst II bij de Opiumwet. 4MMC met dezelfde werkzame stoffen en gezondheidsrisico’s staat op lijst I en kent een hogere strafmaat. Gebrek aan data kan toch niet leiden tot een plaats op de ‘veilige lijst’? Hoeveel meer slachtoffers moeten er nog vallen? In het coalitieakkoord staat dat het kabinet inzet op een intensieve, actieve en effectieve preventieaanpak, in het bijzonder ter bescherming van kwetsbare jongeren. Wanneer kunnen we hier voorstellen voor verwachten?