24 november 2022

Schiet PAS-melders te hulp!

“Het Rijk heeft de ellende voor de PAS-melders veroorzaakt, dus rust op het Rijk ook de plicht om te voorkomen dat die PAS-melders omvallen. Met een beetje goede wil kan het kabinet deze boeren die volstrekt te goeder trouw hebben gehandeld, door de huidige kritieke fase heen helpen. Ik wil de minister daar graag een handje bij helpen.”

Dat zegt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop n.a.v. de nijpende problemen in Overijssel, waar het provinciebestuur zich gedwongen voelt op te treden richting een drietal boerenbedrijven. De provincie verzet zich daartegen, maar voelt zich na uitspraken van de rechter en uitblijven van inzet van het Rijk klem zitten. Om zijn woorden kracht bij te zetten heeft Bisschop bij minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof aan de bel getrokken.

In vragen aan de regering doet de SGP een paar suggesties om uit de impasse te komen. Zoals tijdelijke financiële ondersteuning, tijdelijk gebruik van stikstofruimte voor infrastructurele projecten die nog in de pijplijn zitten of het met voorrang verlenen van landelijke stikstofruimte aan PAS-melders, zoals gesuggereerd door de commissie-Remkes. De partij wil de garantie dat alle PAS-knelgevallen die ter goeder trouw gehandeld hebben geen dwangsom voor hun kiezen krijgen, maar gelegaliseerd worden. Het ministerie maakt verwijten richting Overijssel, Overijssel wijst naar het Rijk. De SGP wil hier opheldering over. “Het is ook een kwestie van politieke wil. Mensen die te goeder trouw waren maar door toedoen van het Rijk in de problemen zitten, moeten door datzelfde Rijk geholpen worden,” aldus Bisschop.

Lees hier de schriftelijke vragen van Roelof Bisschop aan minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof over het getouwtrek met de provincie Overijssel over het legaliseren van PAS-melders.

 1. Heeft u kennisgenomen van het verschil van mening tussen het Rijk en de provincie Overijssel over de mogelijkheden om af te zien van handhaving van PAS-melders?
 2. Is de veronderstelling juist dat het primair de verantwoordelijkheid van het Rijk is dat PAS-knelgevallen die ter goeder trouw gehandeld hebben zo snel mogelijk gelegaliseerd worden?
 3. In hoeverre hebben provincies al daadwerkelijk beschikking over de 250 miljoen euro die door het Rijk uitgetrokken is voor het legaliseren van PAS-melders?
 4. Gaat u in overleg met de provincie Overijssel over de mogelijkheden voor externe saldering in onderhavige gevallen, al dan niet als tijdelijke oplossing?
 5. In hoeverre wordt stikstofruimte vanuit de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden in de landelijke stikstofbank opgenomen en kan deze door provincies uitgegeven worden, gelet op de natuurdoelstelling van de opkoopregeling? In hoeverre is er ruimte om deze stikstofruimte te bestemmen voor het legaliseren van PAS-melders? Gaat u dit zo nodig mogelijk maken?
 6. Wat zijn de mogelijkheden voor gebruik van de ADC-toets en compenserende maatregelen om PAS-knelgevallen die niet op andere wijze gelegaliseerd kunnen worden toch te legaliseren, gelet op de uitspraak van de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie dat eerbiediging van de grondrechten van betrokken ondernemingen gezien mag worden als dwingende reden van openbaar belang (ECLI:EU:2018:622)?
 7. Acht u een concreet voorstel voor het landelijk creëren van stikstofruimte voor PAS-melders als opvolging van het rapport Remkes, zoals binnenkort naar de Kamer gestuurd zal worden, voldoende om handhavingsverzoeken af te wijzen en aankondigingen voor het opleggen van een dwangsom in te trekken?
 8. Welke mogelijkheden ziet u om lastige PAS-knelgevallen te helpen door op deze bedrijven met financiële steun innovatieve technieken en methoden voor emissiereductie toe te passen in combinatie met het real time meten van de ammoniakemissie op basis van artikel 7ae van het Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet?
 9. Welke mogelijkheden ziet u voor financiële ondersteuning van de PAS-knelgevallen die met een last onder dwangsom geconfronteerd dreigen te worden ten einde hen in staat te stellen zelf op te kopen dan wel de dwangsom te betalen zolang legalisatie nog niet gerealiseerd is? Wat is er op grond van de staatssteunkaders wel/niet mogelijk?
 10. Is het mogelijk om de stikstofruimte die voor het vergunnen van infrastructurele projecten is opgekocht te gebruik voor het afwijzen van handhavingsverzoeken, zolang deze infrastructurele projecten nog niet gerealiseerd zijn en het legalisatieprogramma niet voor legalisatie heeft gezorgd?
 11. Is de veronderstelling juist dat op basis van de Regeling natuurbescherming (artikel 2.8b) geen depositieruimte gereserveerd kan worden voor gemelde PAS-projecten die tussen 2009 en 2015 zijn gerealiseerd en waarbij overheden hebben aangegeven dat geen natuurtoestemming nodig was? Bent u voornemens de regelgeving zo aan te passen dat dit wel mogelijk wordt?
 12. Kunt u garanderen dat voor PAS-knelgevallen die ter goeder trouw gehandeld hebben linksom of rechtsom een oplossing gevonden wordt waardoor legalisering binnen handbereik is en deze bedrijven niet omvallen?