2 juni 2022

Irak neemt wet aan die strenge straffen zet op het nastreven van vrede met Israël

Juist nu steeds meer Arabische landen vriendschappelijke banden aanknopen met Israël, heeft Irak een wet aangenomen waarin een verbod is vastgelegd op het nastreven van vrede met Israël. Wie dat toch doet, kan daarvoor de doodstraf krijgen.

De SGP heeft hierover, samen met de PVV, vragen gesteld aan de regering. Beide partijen willen van minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken weten hoe die wet er precies uitziet. En als de berichtend daarover waar zijn, pleiten SGP en PVV voor sanctiemaatregelen tegen Irak.

De Kamerleden Van der Staaij (SGP) en De Roon (PVV) willen dat Nederland in EU- en VN-verband krachtig protest zal aantekenen bij de Iraakse regering. Van der Staaij: “Deze wet is in flagrante strijd met het Handvest van de VN en alle andere mensenrechtenverdragen. Alleen dát al rechtvaardigt een scherpe internationale reactie.”

Lees hier de schriftelijke vragen van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij en PVV-Kamerlid Raymond de Roon aan minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken over het bericht “Iraq passes law to criminalise relations with Israel”. 

 1. Kent u het bericht “Iraq passes law to criminalise relations with Israel”?
 2. Wat is het doel en de inhoud van de wet waar het artikel naar verwijst? Klopt het dat deze wet verder gaat dan een vergelijkbare wet uit 1969?
 3. Hoe verhouden doel en inhoud van de wet zich tot het Handvest van de Verenigde Naties en andere internationale (mensenrechten)verdragen waar Irak partij bij is?
 4. Klopt het dat personen die streven naar normalisatie van de betrekkingen met Israël een levenslange gevangenisstraf en zelfs de doodstraf kunnen krijgen? Zo ja, onder welke precieze omstandigheden kan of zal dit het geval zijn?
 5. Begrijpt en deelt u de afschuw en zorg van de indieners over het op deze wijze bestraffen en daarmee zelfs voorkómen van een streven naar normalisatie en vrede?
 6. Deelt u ook de zorg over precedentwerking, waarbij streven naar vrede en normalisatie in meer landen geproblematiseerd en zelfs gecriminaliseerd wordt?
 7. Hebben VN-organen, zoals de VN Mensenrechtenraad, reeds hun afkeuring hierover geuit? 
 8. Hebben ook internationale mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch inmiddels hun afschuw of afkeuring hierover uitgesproken, zoals ze ook zeer voortvarend zijn in het uiten van veroordelingen aan het adres van Israël?
 9. Heeft u in uw bilaterale contacten met de Iraakse regering uw zorg over deze wet uitgesproken, of bent u voornemens dat te doen?
 10. Bent u eveneens voornemens uw zorgen hierover in EU- en VN-verband kenbaar te maken?
 11. Welke (sanctie)maatregelen kan of zal Nederland, ook in EU- en VN-verband, nemen als deze wet daadwerkelijk in werking treedt?