13 juli 2022

Schriftelijke vragen over aanmeldcentrum Bant


SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop heeft schriftelijke Kamervragen ingediend over de komst van een nieuw aanmeldcentrum in Bant. In de gemeente Noordoostpolder, waar Bant onderdeel van is, is al een  asielzoekerscentrum gevestigd voor 1000 personen. “Nu wordt, zonder overleg en zonder draagvlak te creëren, van hogerhand besloten dat er nog een aanmeldcentrum bij moet komen. De staatssecretaris dreigt zelfs op voorhand al met dwang. Onverantwoord. Het is opvallend hoe gemakkelijk en vaak dit kabinet naar dwangmiddelen grijpt. Klaarblijkelijk hoort dat bij de ‘nieuwe bestuurscultuur’. Logisch dat de gemeente op zijn achterste benen staat”, aldus Bisschop.

De SGP vindt dat bij de keuze voor een locatie voor een nieuw aanmeldcentrum goed moet worden gekeken naar het draagvlak en de draagkracht van een gemeente. Gemeenten passeren door dwingend juridisch instrumentarium in te zetten, is ‘ondemocratisch’. Daarnaast moet de asielinstroom drastisch beperkt worden, vindt de partij.

Lees hieronder de schriftelijke vragen van Roelof Bisschop aan staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid.

 1. Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Dorpen samen in het geweer tegen komst aanmeldcentrum: 'Toezegging geschonden'’ van RTLNieuws.nl op 9 juli jl.?
 2. Hoe bent u gekomen tot de keuze voor Bant als locatie voor de plaatsing van een nieuw aanmeldcentrum?
 3. In hoeverre hebt u bij het proces in aanloop naar de aankoop van het kavel de omgeving en gemeente(raad) betrokken?
 4. Klopt het dat de burgemeester van de gemeente Noordoostpolder in eerder stadium in uw richting zijn zorgen heeft kenbaar gemaakt?
 5. Wat hebt u met dit signaal gedaan en (hoe) hebt u dit afgewogen in het uiteindelijke besluit het voornemen toch door te zetten?
 6. Hoe reageert u op het feit dat de dorpsbelangen Kuinre, Bant en Luttelgeest zich voelen geschoffeerd, aldus hun eigen verklaring?
 7. Hoe bent u van plan dit geschonden vertrouwen te herstellen?
 8. Klopt het dat het COA niet bereid is een informatiebijeenkomst te organiseren voor de omgeving? Zo ja, waarom niet?
 9. Welke plaats heeft de draagkracht van een gemeente of regio en de reële mogelijkheden voor integratie in de bevolking bij een dergelijke beslissing?
 10. Hoe is de draagkracht van de gemeente in dit specifieke geval gewogen, aangezien in deze gemeente reeds sprake is van een asielzoekerscentrum van 1.000 asielzoekers en ook honderden arbeidsmigranten in hetzelfde gebied zijn gehuisvest terwijl er andere gemeenten zijn die geen of verminderde inzet leveren ten aanzien van opvang?
 11. Hoe reageert u op het feit dat de gemeenteraad van Noordoostpolder unaniem kritisch over dit plan en in grote meerderheid zich heeft uitgesproken tegen de realisatie van het aanmeldcentrum?
 12. Klopt het dat volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de gemeente aan zet is voor besluitvorming tot bestemmingswijziging?
 13. Klopt het dat de gemeenteraad slechts summier is meegenomen in dit besluit, namelijk door middel van één gesprek met Commissaris van de Koning?
 14. Kunt u ingaan op de precieze rol van de Commissaris van de Koning als rijksheer in dit geheel?
 15. Klopt het dat de rijksheer het kavel actief aan het COA heeft aangeboden?
 16. Zo ja, welke onderbouwing en omgevingsbetrokkenheid heeft de rijksheer hieraan ten grondslag gelegd?
 17. Kunt u het vervolgproces inclusief juridisch kader schetsen voor de eventuele realisatie van een nieuw aanmeldcentrum in de gemeente Bant?
 18. Bent u voornemens in het vervolgproces ook nadrukkelijk de gemeente Noordoostpolder te betrekken? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
 19. Om welke reden heeft u ervoor gekozen nu al te spreken over de mogelijke inzet van dwingend juridisch instrumentarium, aangezien dit het draagvlak en gesprek over een aanmeldcentrum op deze locatie niet bevordert maar eerder doet afnemen?
 20. Bent u voornemens in deze situatie dwingend juridisch instrumentarium in te zetten?
 21. Bent u bereid dit besluit te heroverwegen, gezien het gebrek aan draagvlak in de gemeente?
 22. Welke concrete maatregelen gaat u treffen om de asielinstroom aanzienlijk te beperken en de druk op het asielsysteem, en indirect op onze samenleving, te verminderen?