7 januari 2022

Schriftelijke vragen over adviezen die pas na debat naar de Tweede Kamer werden gestuurd

Vandaag stelde SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij de volgende vragen aan Minister De Jonge over de adviezen die te laat naar de Tweede Kamer werden gestuurd.

 1. Kent u de berichten ‘Verbazing bij leden corona-commissie VWS: Kamer krijgt onze adviezen pas als debat al is gevoerd’ en ‘Hoe de Kamer keer op keer adviezen over corona-apps als mosterd na de maaltijd kreeg’? 
 2. Wat vindt u van de kritiek van leden van de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 dat door hen uitgebrachte adviezen die politiek gevoelig liggen (te) laat naar de Kamer worden gestuurd, waardoor de Kamer een mogelijkheid wordt ontnomen om zich volledig te kunnen informeren? 
 3. Klopt het dat u heeft besloten dat dat de begeleidingscommissie in het vervolg uitsluitend advies mag geven wanneer daarom door u wordt gevraagd?
 4. Zo ja, waarom heeft u daartoe besloten? 
 5. Wanneer heeft u dit besloten?
 6. Heeft u dit besluit in overleg met de begeleidingscommissie genomen? Was de begeleidingscommissie het eens met dit besluit?
 7. Kunt u aangeven welke van de dertig adviezen van de Begeleidingscommissie gevraagd, dan wel ongevraagd waren?
 8. Hoe verhoudt uw besluit zich tot de wens van de  Kamer en uzelf dat de (mogelijke) introductie van digitale middelen zorgvuldig verloopt en grondig getoetst moet worden aan harde eisen op het gebied van informatieveiligheid, privacy, grondrechten, nationale veiligheid en toegankelijkheid? 
 9. Bent u bereid om het besluit terug te draaien?
 10. Kunt u de opdracht die u de begeleidingscommissie in het voorjaar 2020 heeft gegeven en waarmee de commissie aan de slag is gegaan met de Kamer delen? 
 11. Stond in deze opdracht dat de Begeleidingscommissie ook ongevraagd advies kon uitbrengen? 
 12. Is de opdracht aan de begeleidingscommissie gewijzigd, nu u heeft besloten dat de commissie alleen gevraagd advies mag uitbrengen? Zo ja, kunt u ook de gewijzigde opdracht met de Kamer delen? 
 13. Heeft u ook de reikwijdte van de opdracht aan de begeleidingscommissie aangepast? Zo ja, waarom?
 14. Klopt het dat de samenstelling van de begeleidingscommissie gewijzigd is? Wat was de reden van de wijziging van de samenstelling? Heeft dit iets te maken met de kritiek die leden van de begeleidingscommissie hebben op de gang van zaken? 
 15. Kunt u deze vragen beantwoorden voorafgaande aan het eerstvolgende coronadebat?