8 maart 2022

Schriftelijke vragen over plastickorrels in de Westerschelde

Lees hier de schriftelijke vragen van SGP-Tweede Kamerlid Chris Stoffer aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over plastickorrels in de Westerschelde.

  1. Heeft u kennisgenomen van het rapport ‘Westerschelde: plastic nurdles; sources, transport, deposits’?
  2. Hoe waardeert u de conclusie dat in het Westerscheldegebied sprake is van enorme, onderschatte vervuiling met plastic korrels en de onderliggende analyse?
  3. Bent u voornemens werk te maken van vervolgonderzoek, zoals in het rapport ook gesuggereerd wordt?
  4. Hoe wordt ervoor gezorgd dat in de haven- en industriegebieden zo min mogelijk plastic in het milieu terechtkomt?
  5. Kunt u aangeven wat de plasticvervuiling in het Natura 2000 gebied Westerschelde betekent voor de natuurwaarden in het gebied, zoals beschermwaardige vogelsoorten?
  6. Is de plasticvervuiling meegenomen in de milieueffectrapportage voor ontpoldering van de Hedwigepolder? Zo ja, hoe worden de gevolgen ingeschat? Zo nee, waarom niet?
  7. Bent u voornemens in het overleg met Vlaanderen over de PFAS-problematiek ook het genoemde rapport te betrekken om ervoor te zorgen dat in het Antwerpse havengebied ook de plasticvervuiling aangepakt wordt?