2 november 2023

SGP, CDA, CU en BBB: Gezin verdient grondwettelijke bescherming

Waar ‘family life’ in het EVRM en in andere grondwetten een vanzelfsprekendheid is, rept onze Grondwet met geen woord over het gezin. Dat moet veranderen, vinden SGP, CDA, ChristenUnie en de BBB. Gezinnen zijn nu te kwetsbaar voor overheidsbeleid.

De partijen vinden dat (belasting)regels en wetten te veel geënt zijn op de individuele burger. De positie van het gezins- en familieleven komt daardoor in de verdrukking. Onder meer de toeslagenaffaire laat zien dat gezinnen in Nederland heel kwetsbaar zijn.

Stoffer (SGP): “De maatregelen van de overheid kunnen grote invloed hebben op het gezinsleven, daarom is grondwettelijke bescherming echt heel hard nodig. Te vaak hebben economische belangen voorrang op pedagogische.”
Palland (CDA): “Voor gezinnen is het altijd spitsuur. Door het gezin in de grondwet te zetten, moet de overheid het gezin centraal zetten in het beleid. Met sterke gezinnen wordt ook de samenleving sterker.”
Drost (CU): “Veel overheidsbeleid, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, onderwijs of sociale zaken, is verkokerd en gezinnen raken daar de weg in kwijt of zijn er de dupe van. Het is hoog tijd dat zo'n belangrijk verband als het gezin een plek in de grondwet krijgt, zodat de verantwoordelijkheid bij de regering ligt om samenhangend beleid voor gezinnen te borgen.”
Pouw-Verweij (BBB): “Voor BBB is gemeenschapszin een van de belangrijkste fundamenten van onze samenleving. Onze kleinste gemeenschap, het gezin, is dus van onmisbare waarde. Een overheid kan nooit ouders en gezinsstructuren vervangen, welke pogingen er ook worden ondernomen om alles goed te organiseren. Want omzien naar elkaar doe je als gemeenschap. Als gezin.”

De partijen willen een nieuw artikel aan de Grondwet toevoegen. Artikel 10a zou als volgt moeten luiden:

  1. Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn gezinsleven, behoudens de bij de wet te bepalen gevallen waarin de lichamelijke, geestelijke of morele belangen van een tot het gezin behorende persoon ernstig worden bedreigd.
  2. De wet stelt regels omtrent de economische, sociale en culturele bescherming van het gezins- en familieleven.
  3. Ieder heeft het recht zijn biologische ouders te kennen, behoudens bij de wet te bepalen uitzonderingen.
  4. De regering doet jaarlijks verslag aan de Staten-Generaal over de staat van het gezin.

Het wetsvoorstel heeft een consultatieronde achter de rug en wordt op 3 november, het jubileum van 175 jaar Grondwet, ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel kan na de verkiezingen behandeld worden in de Tweede Kamer.

 

Lees hier het Wetsvoorstel.

Lees hier de Memorie van Toelichting.

Lees hier de rapportage ‘Staat van het Gezin 2023