1 juni 2018

SGP deelt zorgen Stichting Gave over IND-toetsing bekeerlingen

Deze week uitte stichting Gave forse kritiek op de manier waarop de IND de asielzaken van bekeerlingen beoordeelt. Volgens de stichting gaat de IND ‘onzorgvuldig en ondeskundig’ te werk. In een open brief aan staatssecretaris Harbers zet Gave haar zorgen uiteen. 

De SGP deelt deze zorgen en heeft de staatssecretaris al verschillende keren gewezen op de moeilijke positie van christenen in het asielproces. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop heeft de staatssecretaris nadrukkelijk gevraagd om de adviezen van kerken, stichting Gave en de commissie Plaisier serieus te nemen als het gaat om de beoordeling van de geloofwaardigheid van een bekeringsverhaal van een asielzoeker.

Bisschop: “Eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering oproept om asielzaken van onder meer christenen zorgvuldiger te beoordelen. Kortgeleden uitte de commissie-Plaisier kritiek op de IND-toetsing van bekeringen en nu komt Stichting Gave met dezelfde alarmerende berichten. Blijkbaar heeft de aangenomen motie geen effect gehad. Dat is onbestaanbaar, het gaat hier soms letterlijk over een zaak van leven of dood.”

De SGP heeft daarom samen met de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Harbers.

Schriftelijke vragen van de leden Bisschop (SGP) en Voordewind (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid: 

  1. Bent u bekend met het bericht „IND-beleid bekeerlingen geregeld onzorgvuldig” van het Reformatorisch Dagblad van 30 mei 2018? En bent u bekend met de inhoud en de bijlagen van de aan u gerichte open brief van Stichting Gave?
  2. Welke verklaring geeft u voor het feit dat Stichting Gave in 50% van de onderzochte dossiers, waarbij Gave over dezelfde informatie beschikt als de IND, moet concluderen dat de IND het besluit (de afwijzing) onzorgvuldig en ondeskundig heeft genomen?
  3. Hoe verklaart u dat er door de IND niet inhoudelijk wordt ingegaan op de conclusie van Stichting Gave dat IND medewerkers te vaak onvoldoende deskundigheid laten zien in bekeringszaken en dat er volgens Gave met regelmaat sprake is van vooringenomenheid bij IND medewerkers, terwijl Gave hier in de afgelopen maanden met regelmaat voorbeelden van naar de IND heeft gestuurd? Ook heeft Gave op 27 maart 2018 een adviesbrief naar de IND gestuurd, waarop geen inhoudelijke reactie is gekomen. Hoe beoordeelt u dit in het licht van uw voornemen om deskundigen op een goede manier bij het asielproces te betrekken?
  4. Hoe beoordeelt u het eerdere commentaar van de commissie Plaisier en de forse kritiek van Stichting Gave in het licht van de aangenomen motie Groothuizen c.s. over de geloofwaardigheid van bekeerlingen (34775 VI, Nr. 67)? Hoe staat het met de uitvoering van deze motie?
  5. Klopt het dat, ondanks eerdere toezeggingen van u aan de Kamer dat de rapporten van onder meer Stichting Gave en de commissie Plaisier inhoudelijk moeten worden meegewogen, deze rapporten zonder inhoudelijke motivering ter zijde worden gelegd door de IND of door de rechter?
  6. Bent u bereid om onafhankelijk te laten beoordelen of de stelling van Stichting Gave juist is dat procesvertegenwoordigers van de IND ter rechtszitting stellen dat de rapporten van de commissie Plaisier en Stichting Gave niet relevant zijn voor de individuele beoordeling (bijvoorbeeld omdat ze aangeven dat de IND zelf terzake deskundig is) en daarmee van tafel worden geveegd?
  7. Klopt het dat er geen beoordelingskader is voor de toetsing van bekeerlingen (Gave stelt dat er alleen een ‘vaste gedragslijn’ is voor de gehoren)? Op welke (onafhankelijke) gronden wordt de beoordeling dan wel gemaakt? Bent u het met ons eens dat het noodzakelijk is dat er een dergelijk beoordelingskader moet komen?
  8. Bent u bereid de zes oplossingen die Stichting Gave verwoordt in haar tweede bijlage, (Kritiek en oplossingen voor de IND) voor het verbeteren van de beoordeling van bekeerlingen, over te nemen? Wanneer u een of meerdere oplossingen niet wilt overnemen, kunt u dan per oplossing beargumenteren waarom niet?