18 juni 2019

SGP: Geen eurofiele Commissievoorzitter

“De SGP wil dat de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie geen eurofiel is zoals Juncker was. De nieuwe Commissievoorzitter moet er oog voor hebben dat de Europese lidstaten heel verschillend zijn en dat veel burgers hun bekomst hebben van nóg meer Europese machtsuitbreiding.”

Dat vindt SGP-kamerlid Chris Stoffer. Hij zei dat in de Tweede Kamer bij het debat over de Europese top die donderdag en vrijdag in Brussel wordt gehouden, onder andere over de nieuwe voorzitter. Om zijn woorden te onderstrepen diende Stoffer een motie in. Daarin wordt premier Rutte opgeroepen om namens Nederland bij het vaststellen van de geschiktheid van de nieuwe voorzitter uitdrukkelijk mee te nemen dat betrokkene ervan doordrongen moet zijn dat de EU geen eenheidsworst is.

Een andere motie van de SGP gaat over een mogelijk ‘schokfonds’ dat de euro in de lucht moet houden bij crises. Stoffer: “De SGP ziet niets in zo’n schokfonds, zeker niet als niet van tevoren duidelijk wordt vastgelegd hoe en wanneer het geld uit dat fonds doorgesluisd wordt naar landen die de financiële spelregels met voeten treden. Mijn motie spreekt uit dat de SGP niets voelt voor zo’n financieel avontuur.”

Motie voorzitter Europese Commissie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat momenteel onderhandeld wordt over het nieuwe voorzitterschap van de Europese Commissie;
verzoekt de regering, bij het vaststellen van de geschiktheid van een kandidaat-voorzitter te betrekken dat deze oog heeft voor de verscheidenheid tussen lidstaten en voor de zorgen van Europese burgers over onnodige bemoeienis van ‘Brussel’;
en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Motie ‘schokfonds’/BICC

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de Eurogroep gevraagd is de kenmerken van een begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen (BICC) uit te werken;
constaterende, dat het Nederlandse kabinet mogelijk meerwaarde in het instrument ziet indien het geen expliciete stabilisatiedoelstelling krijgt, financiering binnen het MFK plaatsvindt, en toegang tot het instrument aan strikte voorwaarden gebonden is;
overwegende, dat het BICC uiteindelijk een budgettaire stabilisatiefunctie kan vervullen, terwijl onduidelijk is of de voorwaarden voor toegang tot het instrument voldoende strikt zijn;
overwegende, dat het CPB zo’n schokfonds niet noodzakelijk acht voor het voortbestaan van de euro;
verzoekt de regering, onder de huidige omstandigheden niet in te stemmen met het BICC;
en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Motie voorzitter EC