9 november 2018

SGP: pas op de PAS

Het Europese Hof van Justitie heeft deze week met een paar pennenstreken de vergunningverlening voor bedrijfsontwikkeling en aanleg van wegen stilgezet. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet aan nog meer eisen gaan voldoen, wat in de praktijk voor problemen kan gaan zorgen.

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop: “Het Europese Hof zorgt voor zulke strenge voorwaarden, dat normale uitvoering van de PAS lastig zal worden, ben ik bang. Boeren dreigen hier het slachtoffer van te worden.”

De PAS is bedoeld om door het nemen van extra maatregelen ter beperking van de ammoniakemissie en van de stikstofdepositie op kwetsbare natuurgebieden ruimte te geven voor de bouw van stallen en fabrieken, en voor wegverbreding. De Raad van State had het Europese Hof om raad gevraagd. De Europese rechter laat de systematiek van de PAS gelukkig overeind, maar verbindt er wel strenge voorwaarden aan. Normale activiteiten als beweiding en bemesting mogen volgens het Hof niet zomaar vrijgesteld worden van een vergunningplicht. De positieve effecten van ammoniak reducerende maatregelen en natuurherstelmaatregelen moeten vaststaan op het moment dat ontwikkelruimte uitgegeven wordt. Dat is nog niet zo eenvoudig, terwijl dit wel de halsslagader van de PAS is.

De SGP maakt zich zorgen over de gevolgen voor de praktijk. Hoewel de Raad van State nog met een vervolguitspraak moet komen, is het van groot belang dat snel werk gemaakt wordt van een betere onderbouwing van de PAS. De SGP wijst ook op de mogelijkheid dat provincies in bepaalde gevallen kiezen voor gebruik van het instrument externe saldering. Artikel 2.14 van het Besluit natuurbescherming biedt daar een haakje voor. Dan kan de emissietoename van het ene bedrijf weggestreept worden tegen de emissieafname van een stoppend bedrijf. Bisschop: “We moeten met elkaar voorkomen dat boeren die willen investeren in duurzame bedrijfsontwikkeling steeds weer de voet dwars gezet wordt. Het loopt nu uit op getouwtrek op de vierkante millimeter, waar én boer én natuur niet beter van worden. Volgende week hoop ik bij minister Schouten aan te dringen op actie.”