29 januari 2019

SGP wil eind 'rekenoorlog'

 

 SGP wil beëindiging ‘rekenoorlog’

“Hanteer in 2020 nog de huidige centrale rekentoets en laat vanaf 2021 de scholen zélf de rekenvaardigheid toetsen.” Dat stelt SGP-kamerlid Bisschop voor. Met dit voorstel wil de SGP de slepende ruzie beslechten tussen aan de ene kant minister Slob van Onderwijs en aan de andere kant een meerderheid van de Tweede Kamer.

In de afgelopen weken kwamen minister Slob en de Tweede Kamer steeds meer tegenover elkaar te staan over het afschaffen van de centrale rekentoets. De SGP was als enige partij van meet af aan tegen die toets. Bisschop is dan ook blij dat die wordt afgeschaft, zoals de Tweede Kamer nu óók wil. Maar dat moet wél zorgvuldig gebeuren. Scholen mogen niet de dupe worden van haastwerk.

“Haastige spoed is zelden goed. Daarom heb ik een motie ingediend om de centrale toets nog één jaar af te nemen om op die manier de scholen tijd en ruimte te geven om hun eigen toets te ontwikkelen. Met een beetje goede wil kan op deze manier het conflict tussen kabinet en Kamer worden opgelost,” aldus Bisschop. Hij hoopt dat de Tweede Kamer zijn motie zal steunen, temeer omdat scholen uit het mbo deze oplossing óók aanraden.

 

Tekst motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat scholen recht hebben op een betrouwbare, voorspelbare koers ten aanzien van onderwijs en examinering;

constaterende, dat de termijn voor invoering van alternatieven voor de rekentoets inmiddels zodanig kort is en dat de gevolgen voor de huidige leerlingen en voor het vervolgonderwijs dermate groot zijn dat van zorgvuldig beleid bij de invoering van alternatieven in het komende schooljaar geen sprake meer kan zijn;

verzoekt de regering, in ieder geval in het komende schooljaar de centrale rekentoets af te laten nemen en met voortvarendheid tot besluitvorming te komen over een wijze van toetsen die de doorlopende leerlijn waarborgt,

en gaat over tot de orde van de dag.