27 september 2021

Spoedvragen SGP over coronapas

De coronapas is nog maar net ingevoerd, en het gebeurt al volop: erom vragen terwijl dat discutabel of zelfs verboden is. SGP-Kamerleden Van der Staaij en Stoffer stellen daarom spoedvragen aan de regering om paal en perk te stellen aan deze ‘onterechte vertoning’.

Op grond van het aangenomen amendement Van der Staaij (Kamerstuknummer 35 807, nr. 34), is het verboden om in het openbare leven naar een coronapas te vragen als daar geen wettelijke basis voor is. Een coronatoegangsbewijs mag nu uitsluitend gevraagd worden voor horeca binnen, evenementen, professionele sportwedstrijden en in casino’s, bioscopen, theaters en concertzalen.

Volgens berichtgeving van De Stentor wordt nu ook een inloophuis in Deventer verplicht om bij bepaalde activiteiten een coronapas te vragen. Volgens de SGP is dit strijdig met de wet. Ook zijn er zorgwekkende signalen rond opleidingsinstituten zoals de Beroepsopleiding Advocaten, en rondom bijeenkomsten van bestuurders en volksvertegenwoordigers waarbij gevraagd wordt om een coronapas.

“De invoering van de coronapas zorgt voor tweedeling in de samenleving,” stelt Chris Stoffer die zich bij de invoering al tegenstander verklaarde, “als we die pas nu ook nog eens gaan gebruiken op plekken waar het Jan en alleman goed uitkomt zonder wettelijke basis, is het einde echt zoek. Daarom wil ik per ommegaande antwoorden van het kabinet en duidelijkheid.”

 

Schriftelijk vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Stoffer (SGP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid over het coronatoegangsbewijs:

 1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat een inloophuis in Deventer verplicht is om voor bepaalde activiteiten gebruik te maken van het coronatoegangsbewijs?
 2. Wat vindt u hiervan, mede gelet op het feit dat veel bezoekers niet digitaal vaardig zijn, niet kunnen lezen en/of nauwelijks een sociaal netwerk hebben, waardoor het voor hen een hoge drempel is om aan deze pasplicht te kunnen voldoen?
 3. Hoe verhoudt de verplichte coronapas voor het inloophuis zich tot het aangenomen amendement-Van der Staaij (Kamerstuknummer 35 807, nr. 34) waarin staat dat het verboden is om voor openbare en publieke plaatsen een coronatoegangsbewijs te vragen, tenzij dat wettelijk is vereist? Bent u ermee bekend dat in de toelichting op dit amendement ‘buurthuizen’ expliciet worden genoemd? Bent u bereid om zo spoedig mogelijk duidelijkheid hierover te verschaffen zodat alle buurthuizen, inloophuizen en dergelijke voorzieningen toegankelijk blijven zonder een verplicht coronatoegangsbewijs?
 4. Wat vindt u ervan dat een coronatoegangsbewijs geëist wordt om deel te kunnen nemen aan de beroepsopleiding voor advocaten?
 5. Hoe verhoudt deze eis zich tot het recht op onderwijs en het volgen van een beroepsopleiding of training?
 6. Hoe wenselijk vindt u het dat opleidingsinstituten zoals de Beroepsopleiding Advocaten dergelijke eisen kunnen stellen, terwijl de regering er op dit moment welbewust voor heeft gekozen om, onder de huidige epidemiologische omstandigheden, geen coronatoegangsbewijs in te voeren in het mbo, hoger onderwijs of wetenschappelijk onderwijs? Bent u bereid om dergelijke opleidingen en trainingen vrij te stellen van het gebruik van het coronatoegangsbewijs?
 7. Klopt het dat journalisten zijn vrijgesteld van het vertonen van een coronatoegangsbewijs in horecagelegenheden indien zij kunnen aantonen dat zij daar zijn in het kader van de ‘uitoefening van beroep en bedrijf’? Kunt u aangeven of deze uitzondering ook in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 is openomen? Zo nee, is deze uitzondering dan rechtsgeldig?
 8. Hoe wenselijk vindt u het dat openbaar bestuurders en volksvertegenwoordigers telkens een coronatoegangsbewijs moeten vertonen wanneer zij zich uit hoofde van hun functie in een horecagelegenheid of evenementenlocatie moeten begeven?
 9. Bent u bereid om voor bestuurders en volksvertegenwoordigers een soortgelijke uitzondering te maken als er blijkbaar voor journalisten geldt, zodat bijeenkomsten, vergaderingen en andere activiteiten in het kader van het openbaar bestuur altijd toegankelijk blijven zonder coronatoegangsbewijs?
 10. Bent u in ieder geval bereid om het aangenomen amendement-Van der Staaij (Kamerstuknummer 35 807, nr. 34) onder de aandacht te brengen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, waaruit blijkt dat voor bezoek aan het gemeentehuis (en dus voor deelname of bezoek aan bijeenkomsten van de gemeenteraad) geen coronapas mag worden verplicht?
 11. Bent u bereid om deze schriftelijke vragen, gegeven het belang ervan op de korte termijn, per ommegaande te beantwoorden?