4 oktober 2023

Steun lage- én middeninkomens! - Algemene Financiële Beschouwingen

Op woensdag 4 oktober debatteerde de Tweede Kamer met minister van Financiën, Sigrid Kaag en staatssecretarisen Van Rij (Financiën) en De Vries (Toeslagen en Douane) over de financiële staat van Nederland. Namens de SGP sprak Chris Stoffer. Zijn bijdrage aan het debat is hieronder te lezen.

Ga er maar aan staan. Je goede baan, hoog in rang, achterlaten. In plaats daarvan krijg je de taak om je vaderland te dienen. Wat je daar aantreft, is bepaald niet fraai. Veel groepen in de samenleving zijn het vertrouwen verloren. De veiligheid van het land staat op het spel. De belastingmoraal en de zorg voor armen kan ook wel wat extra aandacht gebruiken.

Nehemia kreeg veel voor zijn kiezen. In het Bijbelboek Nehemia kunt u over hem lezen. Hij was rond 500 voor Christus na een oorlog meegenomen uit Israël naar Babel. Maar toen hij hoorde over de slechte staat van zijn vaderland, besloot hij terug te gaan en zijn land te herbouwen.

Middeninkomens
Ik zei het al: er was heel wat loos met de belastingheffing in de tijd van Nehemia. Maar als ik nu de marginale druk van eenverdieners zie, is het nu niet veel beter: 1000 euro extra verdienen, en daar 80 euro van overhouden.

 • Waarom kiest het kabinet doelbewust voor maatregelen die de marginale druk verhogen?
 • Gaat de staatssecretaris opties uitwerken waarmee de marginale druk verlaagd wordt, en ook ons belastingstelsel eindelijk eenvoudiger wordt?
 • De SGP ziet daarbij graag een belastingstelsel gebaseerd op gezinsniveau. Deelt het kabinet die wens?

Ik roep de Kamer ook op om de inkomensafhankelijke combinatiekorting versneld af te schaffen en de opbrengst in te zetten voor de tariefsverlaging van de eerste schijf.

Goed dat het kabinet ervoor kiest om lage inkomens te ondersteunen. Bijvoorbeeld door de verhoging van het kindgebonden budget, daar is de SGP blij mee!

 • Maar waar is de steun voor middeninkomens? Zij worden nauwelijks gesteund, terwijl ze de rekening voor energie, boodschappen en brandstof zien stijgen.

Kindregelingen
Ook ons toeslagenstelsel is hoognodig aan vervanging toe. De SGP heeft hier uiteraard ideeën bij, en een voorstel voor een herziening van de kindregelingen laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. Geen terugvorderingen meer, maar één eenvoudige kinderbijdrage. Organisaties zoals de Sociale Verzekeringsbank doen ook suggesties in die richting. En het is een hele gerichte maatregel om kinderarmoede aan te pakken! 

 • Is de minister bereid een samenvoeging van de drie bestaande kindregelingen tot één kinderbijdrage mee te nemen bij de herziening van het toeslagensysteem?

Ondernemers
Geld dat de overheid uitgeeft, moet eerst verdiend worden. Dat gebeurt voor een groot deel door ondernemers, groot en klein. Wat voor de overheid maar 10 miljoen euro oplevert, kan voor ondernemers het verschil zijn tussen rode of zwarte cijfers. Ik noem hierbij ook specifiek de zelfstandigen en mensen met een eenmanszaak, die jaar op jaar te maken hebben met lastenstijgingen. De stukadoor, de kweker en veel andere ondernemers betalen nu de rekening.

 • Hoe houdt het kabinet rekening met de ondernemers?

In magere jaren wordt vaak snel naar hen gekeken, maar waarom kiest het kabinet niet meer naar bezuinigingen in plaats van lastenverhogingen?

Dekking APB
Als het over extra belastingen voor ondernemers gaat, kom ik vanzelf bij nasleep van de Politieke Beschouwingen. De Kamer heeft de begroting flink verbouwd. De SGP is heel blij dat ons voorstel om de kinderbijslag te verhogen aangenomen is. Zo’n 60 tot 90 euro extra per kind per jaar: dat zet zoden aan de dijk!

 • De minister geeft aan dat de verhoging middels een Algemene Maatregel van Bestuur mogelijk is: wanneer gaat de minister dit regelen?
 • En uiteraard geldt hetzelfde voor de dekking: daarvoor kan de SGP uiteraard ook een amendement voor opstellen.

We hebben de motie van de VVD gesteund die de accijnsverhoging ongedaan maakt. En die ook de energiebelasting voor huishoudens verlaagt: wat ons betreft doen we dat overigens via de belastingvermindering. Maar er zijn meer moties aangenomen, waarvan de rekening op het bordje op ondernemers geschoven wordt. Of bij spaarders in box 3, waardoor ook gewoon mensen die zuinig geleefd hebben en terecht een appeltje voor de dorst opgebouwd hebben, extra belast worden. Onverstandig, wat de SGP betreft.

Veiligheid
Terug naar Nehemia. Eén van de eerste dingen die Nehemia deed toen hij was de veiligheid inspecteren. Hoe stond het met de muren van de stad? Was het volk goed bewapend tegen aanvallen van buiten? Nehemia wist heel goed dat veiligheid een voorwaarde is voor goed bestuur. Ik ben blij dat op Defensie het tij gekeerd is. Maar bij de politie en de strafrechtketen zijn de scheuren in de voegen zichtbaar. Bijvoorbeeld als het gaat om de personele bezetting en de opeenstapeling van strafzaken die op de plank blijven liggen. Maar ook wat betreft het schreeuwend tekort aan wijkagenten in de regio.

 • Hoe zorgt de minister ervoor dat er meer ingezet kan worden op capaciteitsuitbreiding onder meer voor de aanpak van cybercriminaliteit
 • Erkent de minister dat extra investeringen broodnodig zijn?

Dekking opvang asiel
Opnieuw wordt er geld voor ontwikkelingshulp ingezet voor de opvang van asielzoekers. Een onwenselijke situatie, wat de SGP betreft.

 • Hoe voorkomt de minister dat het geld voor ontwikkelingshulp zo langzaam opgesoupeerd wordt?

Ouderenzorg
Zorg voor de armen en kwetsbaren, dat is iets wat Nehemia scherp op het netvlies had. U kunt het lezen in Nehemia 5. Toen een deel van de bevolking aangaf in nood te zijn, greep hij direct in. Een les voor ons! Inderdaad, dat betekent ingrijpen als de armoede toeneemt, maar dat betekent ook: zorg voor onze ouderen. Wat de SGP betreft gaat er meer geld naar de ouderenzorg, vooral naar de salarissen van verzorgenden en verpleegkundigen.

 • Erkent de minister dat daar extra geld voor nodig is?
 • En dat een volgend kabinet daar direct mee aan de slag moet?

Overheidsfinanciën
Weet u wat Nehemia ook deed? De inkomsten en de uitgaven in de hand houden. Niet voor het land, maar voor de tempel, voor de kerk. Dat is ook nu nog van groot belang voor ons land. De SGP maakt zich daar zorgen over. Volgend jaar ziet het er nog redelijk uit, maar de jaren erna gaat het achteruit, in 2031 zitten we zelfs boven de grens van 60%. We voldoen dan dus niet aan onze eigen begrotingsregels. Een volgend kabinet ziet bij de start al een oplopende staatsschuld, en is dus gedwongen te bezuinigen of de lasten te verhogen. 

 • Hoe ziet de minister dat?
 • Welke erfenis laat zij achter aan haar opvolger?