12 oktober 2023

Steun voor gezinnen - Begroting SZW

Op woensdag 11 oktober debatteerde de Tweede Kamer met ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Schouten (Armoedebeleid, participatie en pensioenen) over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De bijdrage van SGP-fractievoorzitter Chris Stoffer is hieronder te lezen.

Onze samenleving vindt zijn basis in families en gezinnen. Die zijn onze aandacht en steun meer dan waard. Via een SGP-motie kreeg het kabinet daarom de opdracht bij de begroting in te zetten op verhoging van de kindregelingen. En, dat mag ook weleens gezegd, het kabinet leverde: er komt meer geld voor gezinnen.

Maar er is meer goed nieuws voor ouders: daarbovenop kwam de SGP met het plan de kinderbijslag te verhogen, en ook dat is aangenomen! Ik vraag nu specifiek aandacht voor grotere gezinnen. Zij hebben steeds vaker een inkomen dat te laag is om van rond te komen, zegt de Commissie sociaal minimum.

  • Is de minister bereid de financiële situatie van gezinnen met drie of meer kinderen mee te nemen bij het gezinsonderzoek?

Armoede en schulden
Steeds meer mensen hebben moeite met rondkomen. De SGP wil armoede tegengaan door te investeren in een vereenvoudigde kinderbijdrage en een belastingverlaging. Niet alles hoeft door de overheid te worden opgepakt, want ook onze samenleving heeft veel te bieden. Dat koesteren we.

  • Wat vindt de minister van ons voorstel gemeenten een lokale, sociale kaart te laten ontwikkelen? Zo weten hulpvragers de voedselbank of het inloopspreekuur te vinden, en wordt maatschappelijk initiatief gestimuleerd. 
  • De SGP vraagt zich af of het verstrekken van gratis schoolmaaltijden door het Rijk een verstandige route is. Is dit echt doelmatige besteding van belastinggeld, en vinden we dit echt een rijkstaak? Zou het niet logischer zijn het probleem bij de wortel aan te pakken door ervoor te zorgen dat ouders netto meer overhouden?

Koopkracht
Voor de alleenverdienersgezinnen die al jarenlang onder het bijstandsniveau leven, wordt gewerkt aan de uitbetaling van de algemene heffingskorting.

  • Ik zou zeggen: waarom gaan we niet voor een eerlijker belastingstelsel, waarbij keuzevrijheid centraal staat en niet allerlei arbeidsprikkels?
  • Arbeidsongeschikten betalen, naast inkomensverlies, ook nog eens honderden euro’s belasting extra, omdat zij de inmiddels torenhoge arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting mislopen. Welke reparatiemogelijkheden ziet de minister hier nog?

Partnerverlies
Ik vind het mooi om te zien dat het kabinet serieus gekeken heeft naar de praktijkvoorbeelden van mensen die hun geliefde hebben verloren en vervolgens in financiële problemen terecht kwamen. Er is veel werk verzet. Mede namens de betrokkenen wil ik mijn dank daarvoor overbrengen. Ik ga hier specifiek in op terugvorderingen bij het kindgebonden budget. Het overlijden wordt bekend bij de Belastingdienst, maar het inkomen wijzigt niet. In de brief wordt genoemd dat na een jaar gekeken kan worden of er sprake is van een te hoog kindgebonden budget.

  • Is het mogelijk dat deze mensen ook zo snel mogelijk en rechtstreeks benaderd worden om te kijken of hun inkomen moet worden aangepast?

Deze voorbeelden onderstrepen het belang van rouwverlof. Zelfs vandaag laat een CBS-onderzoek zien dat werknemers vaak langer dan een week afwezig zijn na het verlies van hun geliefde. Daarom kom ik in de nieuwe Kamerperiode met een initiatiefwet om rouwverlof in de wet op te nemen. Laten we ruimte geven aan rouw.

No-riskpolis
Iedereen moet mee kunnen doen. Juist ook in deze tijden van arbeidskrapte. De SGP zou graag zien dat de no-riskpolis breder wordt ingezet, bijvoorbeeld door deze ook beschikbaar te stellen voor mensen die aan het re-integreren zijn tijdens de loondoorbetalingsperiode of in de bijstand zitten. Als gevolg van de UWV-wachttijden krijgen werknemers geen no-riskstatus, terwijl zij misschien wel een baan hebben aangeboden gekregen. Toch komt er géén generieke beleidslijn, omdat daarmee ook een no-riskpolis zou worden toegekend aan mensen die niet re-integreren of gaan werken. Ondertussen ken ik voorbeelden van mensen die hierdoor thuis blijven zitten.

  • Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat deze mensen wel zo snel mogelijk aan het werk komen?
  • Waarom is een generieke beleidslijn uitsluitend voor werknemers die een baan aangeboden hebben gekregen, niet mogelijk?

Werkgeverslasten
Dit kabinet heeft de werkgeverslasten flink verhoogd. Volgend jaar stijgt de Aof-premie en wordt de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling afgebouwd. Hoog tijd om de lasten van de ondernemer te verlichten. Uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat vooral regelgeving met betrekking tot werkgeverschap als belastend wordt ervaren. Daarom wil ik dat de regeldruk voor werkgevers op het SZW-domein wordt geïnventariseerd en wordt verkend hoe dit kan worden beperkt.

  • Wil de minister voor de komende formatie beleidsvarianten uitwerken om de werkgeverslasten en regeldruk te verlagen?