24 mei 2023

Bescherm klein kwetsbaar nieuw leven!

Op woensdag 24 mei 2023 debatteerde de Tweede Kamer over het burgerinitiatief 'abortus is geen misdaad'. Chris Stoffer, onze woordvoerder medische ethiek, sprak tijdens het debat. Zijn bijdrage is hieronder te lezen of te bekijken. 

Waartoe dient het strafrecht? Ons strafrecht is er, kort gezegd, om te beschermen wat van waarde is. Om te beschermen wat kwetsbaar is. Om het leven te beschermen!

Dit is precies de reden waarom bij de totstandkoming van de huidige abortuswet ervoor gekozen is om abortus te blijven verbieden, tenzij het wordt uitgevoerd onder bepaalde voorwaarden. De wetgever zegt hiermee dat ongeboren leven een eigenstandige waarde heeft en bescherming verdient. Het gaat immers om leven, ménselijk leven.

Bovendien biedt artikel 296 van het Wetboek van Strafrecht een nadrukkelijke bescherming van zwangere vrouwen, bijvoorbeeld tegen gedwongen abortus. En hoewel hierover weinig rechtszaken zijn gevoerd, zijn er een aantal uitspraken waarin de rechter mede op basis van artikel 296 tot een veroordeling kwam.

Het burgerinitiatief stelt nu voor om dit artikel te schrappen. Hiermee wordt de bescherming van vrouwen ernstig aangetast. Maar ook zouden laatste restjes wettelijke bescherming van het ongeboren leven verdwijnen. En dat terwijl ongeboren leven nu al nauwelijks beschermd wordt.

Over de juridische gevolgen van het schrappen van artikel 296 lijkt slecht nagedacht. Het burgerinitiatief stelt dat artikel 11 van de Grondwet en artikel 82 van het Wetboek van Strafrecht voldoende zouden zijn. Maar die artikelen zijn veel algemener en minder sterk geformuleerd. Ook is onduidelijk of de initiatiefnemers artikel 82a van het Wetboek van Strafrecht willen behouden, waarin het ongeboren leven vanaf 24 weken wordt beschermd. Je komt dus in een juridisch grijs gebied terecht.

De initiatiefnemers zien abortus als een normale medische handeling. Maar zelfs als je geen SGP’er bent, dan moet je toch erkennen dat bij abortus verschillende waarden en belangen met elkaar botsen. Ook al zou je voor abortus zijn, dan is het geen automatisme dat je dit burgerinitiatief steunt. Dat abortus geen normale medische handeling is, blijkt ook wel uit hoe vrouwen hun eigen abortus ervaren, de pijn die ermee gepaard gaat. Abortus is, hoe je het wendt of keert, het beëindigen, het doden van ongeboren leven.

Ik heb mij afgevraagd: wat zit er precies achter dit burgerinitiatief? Als ik mij niet vergis, komt het vooral voort uit nervositeit. Uit angst. Er moet een extra slot op de deur komen. Want kijk eens wat er in andere landen gebeurt.

Maar de realiteit in óns land is dat Nederland met 24 weken de ruimste abortusgrens van de hele Europese Unie heeft. En dat vorig jaar de verplichte beraadtermijn is geschrapt. En dat de abortuspil nu ook laagdrempelig beschikbaar is via de huisarts. De bescherming van ongeboren leven is dus verslechterd.

Dit burgerinitiatief doet daar nog een flinke schep bovenop. De laatste restjes bescherming van het ongeboren leven die de wet biedt, moeten verdwijnen. Ik wil een appèl doen op alle partijen in deze Kamer. Wat is het ongeboren leven u waard?

Lang geleden kreeg de wijze koning Salomo een opdracht van zijn moeder: ‘‘Open uw mond voor den stomme, voor de rechtzaak van allen, die omkomen zouden.’’ Dit is ook de opdracht voor de politiek, hier en nu. Opkomen voor diegenen die geen stem hebben, de ongeborenen die nóg geen stem hebben. Het ongeboren leven is beschermwaardig. Daarom roep ik de Kamer op: steun dit initiatief alstublieft niet.