16 februari 2023

Stoffer over niet uitvoeren van motie over Europese digitale ID

Op donderdag 16 februari 2023 vond er een interpellatiedebat plaats. Dit debat, aangevraagd door Renske Leijten (SP), over het negeren van een Kamermeerderheid inzake de Nederlandse positie in het Europese debat over de Europese digitale identiteit. De bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer is hieronder te lezen of te bekijken. 

We staan hier vandaag met een gevoel van onbehagen. Een aangenomen motie waarin de regering de opdracht kreeg om de Raadsconclusies over de Europese digitale identificatie niet te onderschrijven wordt niet uitgevoerd. Complimenten voor mevrouw Leijten dat zij daar de vinger bij legt. Het Nederlandse Parlement heeft bij motie uitgesproken dat zij een andere positie heeft dan de regering. In de brief van de staatssecretaris van 2 december geeft zij aan dat zij die motie niet wenste uit te voeren. Nu staan we voor een voldongen feit, Nederland heeft toch ingestemd met de raadsconclusie om te komen tot een Europese digitale identiteit. Dit is op vele vlakken ernstig.

Het is ernstig omdat het onze positie als Parlement aantast. Staatsrechtelijk is het parlement medewetgever en controleur van de regering. De staatssecretaris doet in haar brief voorkomen dat instemmen met de raadsconclusie onvermijdelijk was, ondanks een negatief advies van de Kamer.

Kan zij nadrukkelijk aangeven wat zij heeft bereikt met het instemmen van de raadsconclusie? Om aan tafel te blijven zitten heeft zij tegen de wens van het Parlement toch ingestemd, klopt dat wel? Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen waarbij het zeer onwenselijk is dat een motie niet wordt uitgevoerd kan worden afgeweken van de mogelijkheid om een aangenomen motie niet uit te voeren. Van deze zwaarwegende belangen is de SGP-fractie niet overtuigd.

Europese besluitvorming
Wat de SGP-fractie betreft is het niet uitvoeren van deze motie dermate ernstig omdat het over Europese besluitvorming gaat. Helaas zien we een trend waarbij de positie van ons parlement steeds kleiner wordt en de macht van Brussel steeds groter. De fundamentele rechten van de Kamer worden aangetast en met invoering van dit voorstel hebben we steeds minder te zeggen over onze eigen identiteit. Wat de SGP-fractie betreft moeten we in plaats van ons in te zetten voor meer EU, weer meer macht bij ons eigen parlement neerleggen, die niet de belangen van de EU, maar allereerst de belangen van ons Nederlandse volk vertegenwoordigt. Voorts sluit ik mij aan bij de woorden van mijn collega Bisschop: Wie van een parlement een tandeloze tijger maakt, maakt een volk monddood. Dat moeten we in onze democratie niet willen.