28 september 2022

Stoffer over ontwikkelingssamenwerking

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Stoffer aan het nota-overleg over buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking.

Handel drijven met oog voor minderbedeelden en hulp bieden richting zelfredzaamheid. Dat is de dubbele ambitie van deze minister. Een ambitie die de SGP van harte steunt. Want handel genereert rijkdom, en die rijkdom is niet exclusief het eigendom van de handelaar of de landeigenaar en zijn familie. In Leviticus 23:22 staat dat de hoeken van het veld niet gemaaid moeten worden opdat armen daar kunnen plukken om zo in hun levensonderhoud te voorzien. Zo is omzien naar behoeftigen een christelijke plicht maar ook welbegrepen eigenbelang en die twee hoeven elkaar niet te bijten.

Algemeen
Wat betreft de hulpagenda zegt de SGP allereerst: laten we ruimhartig zijn.

  • Welke extra stappen zet deze minister richting de OESO-norm van 0,7%BBP
  • Maakt zij werk van een plafond voor dekking van kosten voor eerstejaarsopvang van asielzoekers vanuit ODA-middelen?

Noodhulp en ontwikkelingssamenwerking geven we niet vóór maar mét mensen gestalte, daarbij aansluitend bij hun lokale context, en daarover gaan mijn volgende vragen:

  • Hoe geeft de overheid zélf vorm en inhoud aan ‘lokalisatie’, alleen al gezien de grote geldstromen via multilaterale kanalen?
  • Beaamt de minister dat het goed is dat fondsen en leningen toegankelijk zijn voor onze bedrijven, maar óók voor lokale actoren zoals boerencoöperaties?

Focus
Dan een paar opmerkingen rond het in de nota centrale begrip van ‘focus’. Terecht maakt de minister scherpe geografische keuzes. Maar dat uitgerekend met Libië de relatie wordt afgeschaald, baart mij zorgen. Wil de minister haar besluit heroverwegen in het licht van het immense belang van stabiliteit in Libië voor ons continent?

Goed dat de minister jongeren in haar hart sluit middels onderwijs, werk en inspraak. Wil zij ook bevorderen dat kinderen en jongeren een eigen plek krijgen binnen programma’s voor psychosociale zorg bij bijvoorbeeld conflicttrauma’s?

Dan de ‘tegenhanger’ van de jeugd: de ouderen, mensen van 60 jaar en ouder, die in situaties van conflict of armoede zeer kwetsbaar kunnen zijn. Ook zij verdienen onze aandacht, maar worden in de nota helaas niet eenmaal genoemd. Wat doet de minister concreet voor hen; wat is de strategie?

Wat betreft SRGR-beleid is de SGP blij met de bescherming tegen seksuele uitbuiting. De minister wil binnen beleidsevaluaties systematischer kijken naar ongeplande effecten. Geldt dit óók expliciet voor door Nederland gefinancierde abortusdiensten?

De SGP steunt de focus van de minister op water en voedsel. Want elk extra mens met toegang tot schoon drinkwater en goede sanitatie telt! Is zij daarom bereid te onderzoeken of onze internationale waterambitie, de NIWA 50/30, verhoogd kan worden naar 75/45?

Handelsagenda
Dan de handelsagenda. Handel kan welvaart produceren, maar heeft wel zijn onschuld verloren. Ook volgens de IOB spreekt synergie tussen hulp en handel niet vanzelf.

  • Wat doet de minister anders naar aanleiding van deze IOB-evaluatie?
  • Beaamt zij dat winst niet zomaar doorsijpelt naar gemarginaliseerde groepen, en blijft zij daarom fors inzetten op brede hulpprogramma’s en het maatschappelijke middenveld, wat nodig blijft om deze groepen te bereiken?

Ik sluit af met twee concrete vragen op het gebied van handel.

  • Is bescherming van onze maritieme industrie tegen oneerlijke concurrentie vanuit onder meer China – ik denk aan prijsdumping – inmiddels topprioriteit?
  • En wil de minister de meerwaarde onderzoeken van ‘Startup nation’ Israël als prioritair handelsland nu Nederland zelf een leidend startup-land wil worden?