30 november 2021

Stoffer over rouwverlof en loonkostenvoordeel bij begroting SZW

Lees of bekijk hier de bijdrage van SGP-Tweede Kamerlid Chris Stoffer aan het begrotingsdebat over sociale zaken en werkgelegenheid. Tijdens zijn bijdrage ging hij onder andere in op rouwverlof, de schuldenproblematiek, ZZP'ers en loonkostenvoordeel. 

Het is weer advent! Deze dagen denken we traditiegetrouw aan de komst van Jezus Christus in deze wereld. Toen Maria, zelf van onbeduidende komaf, van de engel hoorde dat zij in verwachting was van de Zaligmaker, zong zij:
“Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld; en rijken heeft Hij ledig weggezonden.” En zo is het: Hij had bij uitstek oog voor wie zwak en kwetsbaar was. Dat vraagt Hij ook van ons, in onze samenleving.

Rouwverlof
Kwetsbaarheid was te proeven tijdens het rondetafelgesprek over rouwverlof afgelopen donderdag, dat op initiatief van de SGP plaatsvond. Nadat GroenLinks en SGP dit onderwerp in 2019 samen op de politieke agenda zetten, ontstaat nu breed draagvlak. En dat is prachtig! Daarom zullen wij de komende tijd met partijen in gesprek gaan om met een uitgewerkt voorstel te komen, zodat rouwenden niet langer in de kou staan. De SGP houdt dit onderwerp in elk geval graag warm; daarom een aantal vragen:

Beloofd was dat de uitkomsten van het onderzoek naar rouw op de werkvloer eind dit jaar zouden komen, maar een goed ingevoerde journalist wist mij te vertellen dat het onderzoek vertraagd is. Wanneer ligt het rapport nu echt in ons postvakje?

Is de staatssecretaris bereid te verkennen op welke manier rouwenden beter kunnen worden ondersteund bij het verlies van een geliefde, bijvoorbeeld door middel van een gemeentelijk rouwloket? 

Tijdens het gesprek viel ook op dat nabestaanden na overlijden van hun geliefde soms ineens extra belasting moeten gaan betalen. Of ze krijgen ook nog eens een fikse terugvordering van kindgebonden budget voor de kiezen. Met veel stress en soms schulden tot gevolg. Wil de staatssecretaris deze problematiek op financieel gebied na verlies van een geliefde onderzoeken?

Schulden
Rondkomen van 40 euro leefgeld per week. Geen enveloppen meer open maken uit angst voor nieuwe schulden. Te veel mensen kunnen erover meepraten. SchuldHulpMaatje ontwikkelde een schuldendashboard zodat schulden op buurtniveau eerder kunnen worden gesignaleerd. De SGP zou graag zien dat we zo’n dashboard landelijk inzetten. Zo krijgen we ook inzicht in welke routes qua hulpverlening het beste werken. Graag een reactie hierop.

Armoede
Ondertussen wordt alles duurder en komen steeds meer mensen in de knel te zitten. Veel kerken en maatschappelijke organisaties helpen hen financieel. De SGP vindt dat deze invulling van naastenliefde een pluim verdient. Toch komt het regelmatig voor dat mensen die ondersteuning krijgen juist worden gestraft doordat ze gekort worden op hun uitkering.  Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Hoe gaat de staatssecretaris ervoor zorgen dat gemeenten op dit punt meer ruimte voor maatwerk krijgen én nemen? En kan hij daarbij ook kijken of en hoe financiële ondersteuning vanuit kerken en maatschappelijke organisaties kan worden uitgezonderd van de verrekening met de uitkering?

55-plussers
Ook veel 55-plussers hebben het niet makkelijk. Het gaat om bijna 150.000 huishoudens met een laag inkomen, zonder zicht op verbetering van hun financiële situatie. Als dat zo blijft, bereikt een steeds grotere groep senioren met achterstand de AOW-leeftijd. Dat is extra kwetsbaar. Volgens onderzoek pakt onder meer de afbouw van de dubbele heffingskorting erg nadelig uit. Kan de staatssecretaris toezeggen dat hij met een reactie komt op het onderzoek van Bureau Regioplan naar de financiële situatie van deze specifieke groep?

ZZP
De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen laat nog even op zich wachten. Schenkkringen, zoals broodfondsen, hebben een plan gemaakt voor een snelle, eenvoudige oplossing voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

Door inleg in gezamenlijke vangnetten, en door het aftrekbaar maken van de inleg of door het te koppelen aan de zelfstandigenaftrek, behouden ZZP’ers hun vrijheid, maar worden ze wel gestimuleerd om risico’s op arbeidsongeschiktheid te verkleinen. Graag een reactie van de minister op dit plan.

Is de staatssecretaris bereid de haalbaarheid en mogelijkheden hiervan te onderzoeken? En is een collectieve basisvoorziening voor alle werkenden op lange termijn ook nog een optie, zoals ook de Commissie Borstlap adviseerde?

Loonkostenvoordeel
Als laatste nog een andere kwetsbare groep: leerlingen met een beperking die aan het werk geholpen worden door middel van een loonkostenvoordeel. Wij hoorden onlangs dat de aanvraag van Max was afgewezen omdat hij eerder al stage liep bij de werkgever die hem nu een baan aanbood. Het argument? Je had al loonkostenvoordeel kunnen krijgen voor de periode voorafgaand aan het dienstverband, dus heb je er nu geen recht meer op. Een kromme redenering.

Ik zou denken: waren er maar meer werkgevers zoals die van Max!
Is de staatssecretaris het met mij eens dat deze jongeren ook gewoon een loonkostenvoordeel moeten kunnen ontvangen als zij al een vakantiebaantje of stage bij de werkgever hebben gehad? 

Tot slot
Ik begon met de lofzang van Maria en ik wil er ook mee eindigen, want ze zong nog meer:
“Mijn ziel verheft Gods eer;
mijn geest mag blij den HEER’,
mijn Zaligmaker noemen.”
Jezus was haar Zaligmaker, en dat maakte Maria tóch ongekend rijk.
Daarom kwam Hij naar deze aarde: om zalig te maken dat verloren was. En Hij doet nog steeds hetzelfde werk. Mijn adventswens is dat we allemaal die Zaligmaker mogen leren kennen.