20 juni 2022

Van der Staaij over adoptie

Lees hier de bijdrage van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij aan het commissiedebat over adoptie. Het commissiedebat vond plaats op 16 juni. 

Na een lange periode van onzekerheid over de toekomst van interlandelijke adoptie is het goed dat er nu eindelijk duidelijkheid is. Zorgvuldige voortzetting van interlandelijke adoptie voor kinderen waarvoor de natuurlijke ouders echt niet kunnen zorgen. Extra alertheid op goede waarborgen. De SGP steunt deze richting. We zeggen er ter reflectie wel bij: jammer dat de afgelopen jaren zo weinig haast is gemaakt met het verder bij de tijd brengen van de Wobka (we hebben daar vaak op aangedrongen), en dat nu eerst voor een noodstop is gekozen om vervolgens alsnog deze weg verder op te gaan.

De route die nu wordt gevolgd is in lijn met Haags Adoptieverdrag waarvan het uitgangspunt is dat kinderen zoveel als mogelijk bij de natuurlijke ouders opgroeien of voor binnenlandse adoptie in aanmerking komen. Het uitgangspunt moet zijn en blijven: ouders zoeken voor kinderen, en niet kinderen zoeken voor ouders.

In het verdrag is ook het subsidiariteitsbeginsel opgenomen en later verder uitgewerkt. Legt de minister het begrip ‘passende opvang’ ook in deze zin uit? Of is het de bedoeling daar een andere invulling aan te geven? Graag hoor ik van de minister ook hoe hij invulling heeft gegeven aan mijn motie die vorig jaar steun van de Kamer kreeg, om te verkennen wat de mogelijkheden zijn in internationaal verband de goede naleving van het Haags Adoptieverdrag te versterken.

Naar één adoptieorganisatie
Een belangrijke wijziging in de adoptieprocedure is de vorming van één bemiddelings organisatie in plaats van een aantal private organisaties. Juist ook tegen de achtergrond van het kleine aantal kinderen dat jaarlijks voor adoptie in Nederland in aanmerking komt, steunen we deze beweging richting een centrale bemiddelingsorganisatie. Wel stelt mijn fractie daarbij de vraag hoe lang dit gaat duren? Wanneer krijgen aspirant-adoptieouders weer zekerheid? Hoe abrupt de tijdelijke adoptiestop ingesteld werd, zo traag gaat het opstarten van de nieuwe procedure. Daarnaast is door de plotselinge opschorting helaas al veel kennis weggevloeid en zijn ervaren mensen vertrokken. Hoe zorgt de minister ervoor dat de herstart van de adopties met voortvarendheid opgepakt wordt?

Landenkeuze
Belangrijk beslispunt is met grote gevolgen voor de praktijk is nog wel met welke landen uiteindelijk een adoptierelatie behouden blijft. Kan de minister al meer inkleuring geven aan de voorwaarden die hij daaraan wil verbinden?

Rapport Joustra
Wat lastig was rond het rapport van de commissie-Joustra was dat de discussie over tekortkomingen rond oude adopties vermengd raakte met de besluitvorming over nieuwe adopties, terwijl intussen al veel wezenlijke verbeteringen in de adoptieprocedure hebben plaatsgevonden.

De SGP pleit er daarom voor om in het vervolgtraject die beide lijnen zoveel mogelijk uit elkaar te halen. Wij horen terug dat in de totstandkoming van het expertisecentrum draagvlak verloren gaat door deze vermenging.

Herkent de minister dit en wil hij uitdrukkelijker scheiding maken tussen ondersteuning van degenen die te maken hebben met evident tekortschietende procedures uit het verleden, en degenen die ondersteuning zoeken nadat adopties hebben plaatsgevonden zonder dat daarvan sprake is? Wat de SGP-fractie betreft maakt dit ook echt uit voor de overheidsverantwoordelijkheid hierin.

Tot slot
Het is goed dat het kabinet de ruimte heeft gevonden om oog te blijven houden voor kinderen die in het land van herkomst niet geholpen kunnen worden. Veel komt aan op een goede en snelle uitwerking.